Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Com podem participar en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Com es pot millorar la participació de les famílies en les eleccions de representants als consells escolars?

Perquè les famílies participin en la renovació dels seus representants al consell escolar cal:

 • Estar informats de la importància de la seva participació.
 • Conèixer les dates del procés electoral.

Per fer arribar tota la informació, la direcció del centre i l’AMPA poden programar accions i campanyes conjuntes fent servir diversos mitjans:

 • Difusió mitjançant correu electrònic, web o blog del centre, xarxes socials (Twitter, Facebook…).
 • Cartells informatius.
 • Reunions de juntes de pares i mares.
 • Reunions dels pares i mares delegats de classe amb la resta de famílies.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • És una manera de valorar l’escola. Així contribuïu que el vostre fill també la valori i es prengui seriosament els seus estudis.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en l’èxit del vostre fill.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre barri un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Els consells escolars de centre permeten la participació de les famílies en el govern dels centres.

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per aquest motiu han d’informar la resta de mares i pares o tutors legals sobre tots els assumptes que es tracten en el consell, però també han de recollir les propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al consell escolar.

Orientacions per a representants dels pares i mares en el consell escolar

Abans de les reunions

Els pares i mares membres del consell escolar, com a representants de totes les famílies del centre, han de preparar prèviament les reunions per fer una bona tasca representativa. Per aquest motiu, abans de les reunions cal:

 • Compartir els temes a tractar en el consell escolar amb la resta de les famílies per representar millor els seus interessos.
 • Assistir a les reunions del consell escolar amb propostes concretes parlades en les reunions de l’AMPA, de juntes de pares i mares…
 • Buscar canals i estratègies de comunicació perquè totes les famílies puguin fer aportacions i sentin que són escoltades:
  • Recollir propostes del conjunt de pares i mares utilitzant una bústia a l’entrada del centre o una adreça de correu electrònic…
  • Passar enquestes, qüestionaris, etc., en format paper o en línia sobre els temes que es tractaran a la reunió del consell escolar o altres que puguin ser d’interès de les famílies.

Durant les reunions

Per tal d’aconseguir que les reunions siguin espais de reflexió i treball conjunt cal:

 • Tractar, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i participatiu, on s’escoltin totes les opinions i s’arribi a acords amb el màxim consens possible.
 • Justificar i raonar molt bé les decisions preses amb el conjunt de les famílies. D’aquesta manera és més fàcil que siguin acceptades per tothom.

Després de les reunions

Un cop finalitzada la reunió del consell escolar, els representants de les famílies han de tenir en compte que cal:

 • Fer arribar tota la informació a la resta de les famílies sobre els temes tractats i acordats al consell escolar.
 • Fer reunions després de cada consell perquè els representants informin l’AMPA i la resta de famílies.
 • Fer servir diversos canals de comunicació per informar les famílies que no poden assistir a la reunió informativa (web, e-mail, circular, revista, telèfon…).

Per més informació: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/