FAQS – Portes obertes

Preguntes més freqüents:

Es nota molt el canvi amb la primària?

Hi ha diversos canvis, alguns d’organitzatius: entreu una hora abans i fareu sis hores de classe. Aquests canvis us costen la primera setmana, però us hi acostumeu ràpid i trobeu compensació perquè a la tarda podeu fer les feines, les extraescolars i guanyeu una mica de temps lliure.

El canvi més gran, en tots els instituts, és que deixeu de ser els grans de l’escola per ser els petits de l’institut, que no coneixeu tot el professorat i que cal que sigueu més autònoms. Aquesta adaptació depèn de la vostra maduresa i també del que el centre organitzi durant l’inici de curs. 

Pel que fa als aspectes tecnològics, la primera situació d’aprenentatge està pensada perquè aneu aprenent a fer servir les eines. També s’organitza una tutoria tecnològica en què un alumne o alumna de segon ajuda l’alumnat de primer a resoldre dubtes, organitzar el drive, etc.

Feu grups per nivells d’aprenentatge?

No. El criteri bàsic per fer els grups és que siguin heterogenis. Hi ha d’haver alumnat amb interessos, habilitats i graus d’assoliment de les competències diferents perquè sigui més enriquidor per cada integrant.

Aquesta manera de treballar va bé a tot l’alumnat?

No hi ha fórmules màgiques. Com qualsevol manera de treballar, hi ha alumnat a qui li va molt bé i d’altre que no. Si un alumne necessita unes pautes molt fixades i una anticipació constant del que es farà, li costarà perquè en el treball cooperatiu cal anar consensuant i prenent decisions constantment. Això no vol dir, però, que no s’hi acostumi.

Tindrem molts deures?

No, si aprofiteu bé l’estona de classe. Tindreu feines per acabar, expressions escrites, lectures, acabar algunes feines, però no un volum excessiu de tasques.

Feu molts exàmens?

L’avaluació l’entenem com un element molt important de la formació de  l’alumnat. Avaluar no és posar notes, és fer una valoració de com està sent el seu procés d’aprenentatge i compartir amb l’alumnat aquesta valoració per què n’extregui maneres de millora. Per tant, l’avaluació no està centrada només en els exàmens, sinó en tota aquella activitat valorativa que ens ajudi a veure com s’estan assolint les competències per part de l’alumnat: presentacions orals, treballs escrits, produccions audiovisuals, lectures, exàmens… Tots aquests instruments d’avaluació es poden fer servir i no només un.

Tenim moltes assignatures, a primer d’ESO?

La distribució dels horaris a les situacions d’aprenentatge està feta a partir de tres àmbits: l’àmbit lingüístic (català, castellà i anglès), l’àmbit científic-tecnològic, STEM (matemàtiques, tecnologia, ciències naturals) i l’àmbit social, artístic i d’expressió (ciències socials, visual i plàstica, música i educació física).

Tindrem molts professors i professores diferents?

Com que treballem per Situacions d’Aprenentatge, intentem reduir el nombre de  professorat per grup.

Aniré amb els meus companys i companyes de l’escola?

A la classe coincidireu amb alguns, però els grups de treball del primer trimestre sempre els fem intenant que no coincidiu, entre els quatre o cinc del grup, dos de la mateixa escola. 

S’organitzen bé en els treballs de grup?

A les persones adultes ens costa el treball en equip perquè no n’hem après. El treball en equip és un aprenentatge que també cal fer. Aprendre a treballar cooperativament no s’assoleix pel fet d’estar asseguts en grup. És una manera de treballar que demana una inversió de temps i un esforç. Al llarg del curs cal anar comentant com funcionen els grups, introduint tècniques cooperatives, etc.

Durant tot el curs hi ha els mateixos grups de treball?

Es canvien tres cops: un per cada per trimestre. Així podeu conèixer més alumnes i persones que treballen de maneres diferents.

Hem de quedar amb els grups de treball fora de l’horari escolar?

Actualment podeu acabar moltes feines en grup gràcies a les xarxes, però també heu de quedar algunes vegades, per exemple quan heu de fer una maqueta, els planetes a escala, etc. Els dimecres a la tarda, una persona de l’AFA obre la biblioteca del centre i podeu treballar en grups.

Només treballem en grups?

També treballareu individualment i per parelles.

Quines optatives oferiu?

Actualment, Escoles Sostenibles, Global Scholars, Fotografia i Biblioteca.

Quantes llengües s’ensenyen?

Català, castellà i anglès i, a segon cicle, s’ofereix l’alemany com a segona llengua. 

Feu alguna matèria en anglès?

A primer es fa una optativa Global Scholars que es fa en anglès. Es tracta d’un projecte internacional en què participen escoles i institut de tot el món.

L’ordinador és del centre?

L’ordinador el compren les famílies i és seu. L’alumnat manté, en general, el mateix ordinador per a tota l’ESO.

Puc utilitzar l’ordinador per jugar?

El chromebook és una eina de treball i no s’ha d’utilitzar per altres coses que no siguin les tasques de l’institut. A més a més, els chromebook estan gestionats per l’institut. Això vol dir que podem decidir quines aplicacions, extensions i eines estan habilitades per l’ús de l’alumnat i quines estan bloquejades.

Podem fer servir mòbils?

A l’institut no cal fer servir els mòbils ja que tot el que es necessitaria a classe ho teniu als chromebooks. A les hores del pati tampoc, perquè són moments per jugar, parlar i relacionar-vos entre vosaltres. Si l’heu de portar perquè el necessiteu abans o després de classe, cal que el tingueu tancat i desat a la motxilla. En casos excepcionals poden fer-se servir, sempre i quan sigui una activitat per a la qual el professorat autoritzi el seu ús.

Feu sortides?

Les sortides estan relacionades amb les Situacions d’Aprenentatge i intentem fer-ne una per situació. A més, es fa el camp d’aprenentatge de tres dies.

Hi ha menjador?

Tot i que es fa jornada compactada, hi ha servei de menjador. Al centre tenim cuina pròpia i cuineres que elaboren aquí tot el menjar.

Quines extraescolars es fan?

Aquest curs fem audiovisuals, cuina, volei, futbol i bàsquet, però per al curs vinent, l’AFA n’organitzarà més. Com que som un centre en creixement, cada curs es va ampliant l’oferta.

Es pot anar al lavabo?

Com que les sessions són de dues hores, amb els dos patis, només cal que aneu al lavabo si teniu una urgència.