Pla d’obertura del centre

En entrar a la fase 2 de desconfinament està prevista la reobertura de centres educatius de primària i secundària.

L’activitat lectiva continuarà de manera no presencial, amb classes i tutories virtuals fins a l’acabament oficial del curs, el dia 19 de juny.

L’obertura anirà destinada a l’atenció personalitzada de l’alumnat, especialment aquells que acaben etapa educativa.  Oferirem tutories individualitzades i personalitzades a tots els cursos, tutories d’orientació acadèmica i, excepcionalment, es realitzaran algunes proves de recuperació de 2n de Batxillerat.

L’institut ha de garantir la seguretat de les persones que hi assisteixin i caldrà seguir totes les indicacions del pla. En destaquem les següents:

– Només es podrà acudir al centre amb cita prèvia i respectant els horaris establerts per a cada activitat i grup.

– Caldrà haver enviat al correu de l’institut a8019320@xtec.cat la declaració responsable que confirma que les persones assistents no són persones de risc. Aquesta declaració i el calendari de vacunació s’han de presentar en el moment d’entrar a l’institut (en paper o amb una fotografia al telèfon mòbil).

– Cal respectar totes les recomanacions higièniques per prevenir els contagis: distanciament entre persones (2 metres), portar mascareta en tot moment i rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques.

– Totes les activitats tindran uns horaris determinats, uns espais assignats i amb un màxim de 15 persones.

– Els espais interiors utilitzats seran desinfectats i ventilats regularment. També es podran utilitzar espais del centre a l’aire lliure.