Noves directrius del Departament d’educació

Resum de les restriccions establertes a l’àmbit educatiu per contenir la pandèmia de la
Covid-19 a Catalunya:
● Es manté l’assistència presencial al 100% dels alumnes en les etapes de l’educació infantil,
primària i secundària obligatòria.
● En les etapes de batxillerat, formació professional (inicial i per a l’ocupació), ensenyaments
de règim especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, arts escèniques,
ensenyaments esportius i ensenyaments artístics superiors), centres de formació d’adults i EOI, s’han d’adoptar mesures per reduir la presencialitat dels alumnes als centres, que ha de ser fins a un màxim del 50%.
● Per afavorir la reducció de la mobilitat, la presencialitat dels alumnes al centre ha
d’organitzar-se en dies alterns.

Actuacions de l’Institut Torras i Bages:
● Aplicar la modalitat híbrida de manera que l’alumnat de batxillerat, segons el curs, farà
classes presencials en dies alterns. La resta de dies es garantiran les classes virtuals i es
farà el control d’assistència pertinent.
● Els exàmens sempre seran presencials per als dos cursos de batxillerat. El professorat
garantirà aquesta presencialitat i modificarà, si cal, les dates establertes prèviament.
● Es manté la “setmana d’exàmens del primer trimestre” els dies 12, 13, 16 i 17 de novembre.
Durant aquests dies, l’alumnat no farà classes i únicament vindrà al centre a fer els exàmens.
● Aquesta nova modalitat començarà a aplicar-se el proper dimarts 3 de novembre.