Projecte lingüístic

Projecte Lingüístic de l’Institut Martí Pous, en construcció

Actualment el centre implementa els nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO i el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es troba en fase d’elaboració. Es preveu que el PLC estigui finalitzat i aprovat a final del present curs acadèmic (2019/20), i se’n pugui continuar la seva redacció i elaboració en els cursos següents. La concreció de PLC comptarà amb la participació dels membres del claustre a partir de la reflexió conjunta i el debat entorn en tractament de les llengües al centre.

A continuació, s’especifiquen les línies bàsiques que constitueixen el PLC provisional i sobre les quals se’n redactarà la versió definitiva.

Objectius generals del PLC

L’Institut Martí Pous adopta com a propis els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent determinada per la Generalitat de Catalunya:

  1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).
  2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).
  3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.
  4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.
  5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.
  6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula ordinària.
Els usos lingüístics a l’Institut Martí Pous

L’Institut Martí Pous parteix d’una aproximació holística a la llengua i al seu aprenentatge. Això es concreta en una gestió integrada i transversal de les llengües i els continguts que faciliti tant l’aprenentatge de les llengües com la construcció del coneixement a través de les diferents llengües.

L’Institut Martí Pous aposta per aplicar un model plurilingüe, en el qual les llengües oficials i estrangeres que s’imparteixen en el marc del desplegament del nostre projecte educatiu coexisteixen i es reforcen les unes a les altres. El plurilingüisme constituteix una poderosa eina per facilitar als alumnes l’assoliment d’una bona competència lingüística.

La llengua catalana és la llengua d’ús habitual de comunicació a l’institut. Tota la comunitat educativa ha de vetllar per garantir-ne l’ús normalitzat tant en les interaccions orals com en les comunicacions escrites. El model d’immersió lingüística contribueix a garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes i, en definitiva, a la cohesió social.

De la mateixa manera, es vetllarà perquè l’alumnat assoleixi la competència que requereix la normativa en la resta de les llengües que tenen presència a l’institut, afavorint la transferència entre elles per assolir la bona competència lingüística de l’alumnat en totes elles.

La llengua castellana, en tant que llengua oficial, serà una de les llengües present dins de l’àmbit d’humanitats, i s’alternarà amb el català com llengua vehicular en el treball integrat de la llengua i el contingut d’aquest àmbit, respectant les hores d’assignació que s’estableixen per aquesta llengua.

Primera llengua estrangera: anglès.
Segona llengua estrangera: alemany (s’ofereix com a optativa durant tota l’ESO).

Concreció metodològica

En el centre preveiem les següent estructures organitzatives per facilitar l’enfocament transversal de les llengües, i la integració dels continguts tal i com planteja el nou model de sistema lingüístic proposat pel Departament d’educació:

 • Àmbit d’Humanitats (6 hores setmanals): Les competències que estableix el currículum per a llengua catalana, la llengua castellana i les ciències socials es treballen d’una manera transversal i globalitzada. La llengua vehicular de les propostes didàctiques s’alterna entre la llengua catalana i la llengua castellana de manera que es compleixi amb el que estipula la normativa pel que fa a la dedicació horària destinada a cada llengua.
 • Eines lingüístiques català i castellà (2 hores setmanals): Durant aquesta franja es treballaran aquells aspectes més sistemàtics d’aquestes dues llengües; la comprensió lectora, l’expressió escrita i els continguts propis del bloc transversal de la llengua.
 • Llengua estrangera – Anglès (4 hores): El treball de la llengua anglesa tindrà una franja horària pròpia i també es treballarà de manera integrada amb els altres àmbits. La franja horària destinada a la llengua anglesa, a partir del curs 2019/20 tindrà un enfocament transversal, és a dir, les propostes pedagògiques que s’implementaran partiran de l’aplicació continguts que permetin assolir les competències comunicatives pròpies de la llengua anglesa paral·lelament amb  competències específiques d’altres àmbits. S’implementaran les propostes didàctiques que es derivin de la formació del nostre centre en el projecte GEP (Grup d’experimentació plurilingüe). Des del curs 2017/18 el centre va començar a participar en aquest projecte i s’han format dos docents per poder dur a terme amb continuïtat la metodologia treballada. La participació en aquest programa garanteix la continuïtat de les metodologies AICLE de primària i aprofundeix en un tractament de la llengua anglesa competencial i transversal.
 • Llengua estrangera – Alemany (2 hores optativa): L’alemany com a segona llengua estrangera s’ofereix com a optativa de continuïtat des de 1r fins a 4t d’ESO. Això facilita que els l’alumnat assoleixi una competència funcional en aquesta llengua amb l’objectiu de formar l’alumnat perquè assoleixi el nivell B1 d’aquesta llengua en acabar 4t d’ESO.
GUIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC EN CONSTRUCCIÓ
  1. Anàlisi de context
  2. Oferta de llengües estrangeres
  3. Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les llengües estrangeres
  4. Criteris metodològics i organitzatius per a l’aprenentatge de les llengües
  5. Recursos i accions complementàries
  6. Comunicació interna i relació amb l’entorn
  7. La qualificació professional dels docents
  8. Difusió del projecte lingüístic de centre