Política de qualitat

La Direcció de l’Institut Andreu Nin, conscient de la incidència que té l’aplicació del model de gestió basat en la Norma ISO 9001-2015, en la seva eficàcia operativa, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat a fi de satisfer les expectatives dels seus grups d’interès i necessitats educatives dels seus alumnes, en el marc de la missió, visió i valors del Centre i d’acord al seu projecte educatiu amb el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris, per tal d’assolir la satisfacció dels alumnes i aconseguir una millora continua.

Aquest compromís afecta a tots els nivells organitzatius del centre, establint-hi accions perquè sigui entesa, mantinguda i assumida per tots els seus membres, col·laborant-hi activament en el seu desenvolupament. Així mateix, el compromís s’ajusta al compliment dels requisits legals.

VISIÓ

L’Institut Andreu Nin vol ser:

Un institut orientat cap a l’excel·lència educativa basat en una cultura de qualitat i innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn sociocultural i econòmic-industrial.

Un Centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera per la societat.

Un model de Centre orientat a les persones, tant les que l’integren com les que reben el seu servei, de manera que s’hi identifiquen, hi participin i hi col·laborin activament, amb vocació de treball en equip i esperit de millora contínua.

MISSIÓ

L’Institut Andreu Nin, com a institut públic d’Educació Secundària amb projecte educatiu propi i en conseqüència amb uns valors, facilita:

En relació amb l’alumnat: El desenvolupament d’aprenentatges que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, l’art, la ciència, la tecnologia, la tècnica i la cultura.

En relació amb la família: L’orientació i l’assessorament a la família respecte l’educació que estan rebent els seus fills, i la seva participació i implicació en el procés educatiu.

En relació amb la societat: L’educació per a la pau, la solidaritat i els valors democràtics respectant els Drets Humans i dels Pobles. La protecció de l’entorn natural i urbà, promovent accions i actituds que afavoreixin la seva preservació.

En relació amb l’equip humà de l’Institut: La coordinació dels equips docents, de cicles, de departaments i de la resta de grups de treball. Crear un entorn motivador que faciliti la participació en el funcionament del centre i que afavoreixi la millora contínua del Projecte Educatiu.

En relació amb el Departament d’Ensenyament: L’aplicació, el desenvolupament i compleció del disseny curricular establert per les autoritats educatives i la informació al Departament d’Ensenyament de les necessitats detectades en cada grup d’interès.

VALORS

La llengua: El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Institut. S’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge del procés educatiu.

La confessionalitat : L’Institut, des delseuposicionamentlaic, es manifesta respectuósambtotes les religions, creences i ideologies.

L’educació com a procés integral: L’Institut entén l’educació com un procés integral de la persona. Educant per a la pau i la solidaritat. Ensenyant a valorar i respectar la pròpia persona i la dels altres.

Pluralisme i valors democràtics : L’Institut fa seus els valors democràtics essent respectuós amb els Drets Humans i dels Pobles. Partint de la realitatpluralista de la nostrasocietat, estemconvençuts que les diversitatsculturals, socials i ètniquessón un fetenriquidor i no discriminatori, i per tant somcontraris a la xenofòbia i al racisme.

La coeducació: L’Institut fomenta la coeducació i treballa per a la igualtat i per a l’eliminació de totes les discriminacions de gènere.

La diversitat: El Centre entén la diversitat com la natural diferència entre les persones que aporta riquesa als grups humans i que cal assumir-la com una responsabilitat de tota la comunitat educativa.

Model de gestió participativa: El Centre potencia una participació real i efectiva en la gestió de tots els estaments de l’institut (professors, alumnes, pares i PAS), per mitjà dels seus representants. Atorga una gran importància als procediments i vies de comunicació interna i externa.

Educació mediambiental: L’institut promou l’educació mediambiental, de manera integrada, com un conjunt de valors i accions que tenen presència en tots els àmbits del centre.

La direcció

ELABORAT REVISAT APROVAT
Coordinador de qualitat Equip directiu Equip directiu
11/01/2016 Data: 14/01/2016 Data: 14/01/2016