POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de l’Institut Andreu Nin, conscient de la incidència que té l’aplicació del model de gestió basat en la Norma ISO 9001-2015, en la seva eficàcia operativa, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat a fi de satisfer les expectatives dels seus grups d’interès i necessitats educatives dels seus alumnes, en el marc de la missió, visió i valors del Centre i d ‘acord al seu projecte educatiu amb el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris, per tal d’assolir la satisfacció dels alumnes i aconseguir una millora continua.

Aquest compromís afecta a tots els nivells organitzatius del centre, establint-hi accions perquè sigui entesa, mantinguda i assumida per tots els seus membres, col·laborant-hi activament en el seu desenvolupament. Així mateix, el compromís s’ajusta al compliment dels requisits legals.

MISSIÓ

L’ equip docent de l’Institut Andreu Nin del Vendrell,  centre públic d’ESO i ensenyaments postobligatoris,  es dedica  a la formació reglada integral dels/les joves del Vendrell i d’altres pobles de la comarca. El centre ofereix  totes les etapes de la formació reglada ESO, Batxillerat i una àmplia gamma de cicles formatius de grau mitjà i superior: branques d’administratiu, d’electricitat, de comerç, de serveix a la comunitat, cures auxiliar d’infermeria, atenció a persones amb dependència, d’activitats físic esportives, d’educació infantil, d’electromecànica de vehicles i  també d’automoció. A l’Institut també s’ofereixen altres serveis educatius: té la qualificació de  Centre Qualifica’t, ofereix el Reconeixement a l’experiència laboral i gaudeix del nomenament de Centre certificat de qualitat segons la norma ISO 9001/2015 per segona vegada.

Tot l’equip del professorat especialitzat potencia el contacte amb el món laboral i l’accés a la formació continuada mitjançant els programes Qualifica’t i Ensenyament en Alternança i Dual segons el conveni amb l’empresa IDIADA d’automoció.

Treballem en xarxa amb la resta del municipi, participant activament en el Pla d’Entorn per aconseguir la formació integral dels nostres alumnes. Així mateix, treballem amb xarxa amb altres centres i institucions de la comarca de l’àmbit de l’ FP. També treballem en xarxa amb altres centres d’altres comunitats autònomes en projectes d’innovació.

Disposem de la Carta Erasmus+ que dóna la possibilitat als nostres alumnes de formació professional de realitzar les pràctiques laborals a l’estranger, així com participar en projectes internacionals com el Comenius per l’ensenyament obligatori i batxillerat.

Per tal de promoure la millora de la convivència i la integració de tot l’alumnat fomentem les activitats extraacadèmiques, esportives i culturals.

VISIÓ 

Volem:

Fomentar la bona convivència i l’ambient de respecte i la identificació dels/les alumnes amb el centre.

Treballar la diversificació metodològica, l’ensenyament competencial i la potenciació del treball de les àrees per augmentar el coneixement.

Educar l’alumnat amb un bon nivell pel que fa a hàbits d’estudi i treball. Formar un alumnat competent capaç d’enfrontar amb èxit els seus estudis posteriors i/o la seva incorporació al món laboral.

Tenir el reconeixement de la institució per part de les famílies.

Impulsar de manera contínua els nous reptes dels ensenyaments postobligatoris. Formar un alumnat participatiu, tant a la vida del centre com a la societat.

Ser referència educativa, tant a la població com a les institucions comarcals.

Desenvolupar innovacions tecnològiques i d’aprenentatge al centre.

Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional dels diferents cicles del centre, d’acord amb la planificació, els criteris i els programes del Departament d’Ensenyament.

Disposar d’un número de convenis singulars amb empreses i organitzacions de l’entorn, ja siguin privades o públiques, que ens permetin millorar els nostres recursos i poder oferir una borsa de treball al nostre alumnat.

VALORS

A més dels valors propis de l’educació pública (l’educació integral i personalitzada, el respecte a les persones i a les idees i el rebuig a qualsevol tipus de discriminació), fem especial èmfasi en: La formació i la qualificació com a eines de promoció social. La participació de l’alumnat. El treball en equip del professorat i els agents educadors de tota la comunitat. El sentiment de pertinença a un col·lectiu. El bon clima de treball i convivència de tota la comunitat educativa. La valoració del treball, la responsabilitat i l’esforç. La voluntat d’innovar.

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC

A partir del plantejament institucional i relacionant amb el PEC i el Projecte de Direcció, sorgeixen els objectius del Pla Estratègic, que són els següents:

  1. Millorar els resultats acadèmics del alumnes
  2. Millorar la cohesió social
  3. Millorar la confiança dels grups d’interès i
  4. Millorar la imatge del centre

Data d’aprovació 03 de febrer de 2020.