CONSELL ESCOLAR

MEMBRES:

Atenent a les proporcions que s’estableixen en la normativa vigent, el nombre de representants el determina el propi Consell Escolar periòdicament, per a cada sector.

 1. Membres nats:
  • La directora del centre, que n’és la Presidenta
  • El/la cap d’estudis
  • El secretari del centre. És el secretari del Consell Escolar.
 1. Membres de designació directa:
  • Un representant de l’Ajuntament del Vendrell.
  • Un representant de l’Associació de mares i pares d’alumnes, designat directament per la Junta de l’AMPA.
  • Un representant del sector empresarial: Persona designada per una associació o agrupació empresarial invitada a participar, d’entre els sectors relacionats amb la FP que s’imparteix en el centre.
  • Una persona responsable de la coeducació (pot ser professor/a, pare, mare o alumne)
 1. Membres electes :
  • Vuit representants del Claustre: professors/es, designats en votació de Claustre.
  • Un representant del PAS: designat per votació entre el personal d’administració i serveis
  • Tres representants dels alumnes: designats per votació pels alumnes del centre.
  • Tres representants dels pares/mares: designats per votació pels pares i mares amb dret a vot.