CONTINGUTS MÍNIMS DEL CAS PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

  • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu ipredictiu.
  • Comprensió lectora, escrita i oral.
  • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb.
  • Sintaxi: l’oració, sujecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada.
  • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos i frases fetes.
  • Ortografia: alfabet, la síl·laba, la vocal neutra, o/u, accentuació, dièresi i guioinet, b/v, p/b, t/d, c/g; ix/x, g/j; tx/ig, m/mpt; mpc/n; l·l, h, r, rr.
  • Sociolingüística: història de la llengua, conceptes bàsics de sociolingüística.
  • Literatura del segle d’or i segle XIX.