Normes i funcionament

 

ENTRADES I SORTIDES

L’entrada al centre és a les 8.00 del matí i s’haurà d’entrar amb puntualitat a les classes.

Si un alumne no arriba puntual no podrà entrar a classe fins a l’hora següent, fent sempre exempció dels casos en què estigui suficientment justificat.

Cap alumne menor d’edat pot sortir del centre dins l’horari lectiu si no el vénen a buscar els pares o una persona autoritzada per ells, excepció feta dels alumnes de batxillerat només a l’hora de l’esbarjo i els que estan matriculats de matèries soltes si porten signada una autorització dels pares.

CLASSES

La puntualitat és essencial per al bon funcionament de l’activitat acadèmica.

Les entrades i sortides de les aules s’han de fer amb ordre, sense carreres ni empentes i sense fer soroll.

No es pot sortir de l’aula entre classe i classe sense permís.

Caldrà esperar l’arribada del professorat dins l’aula, amb la porta oberta i en disposició de començar la classe.

En cas d’absència d’un professor:

  • els alumnes restaran dins de l’aula amb la porta oberta fins que el professorat de guàrdia els indiqui el que han de fer.
  • L’alumnat de batxillerat podrà anar a casa si els falta el professor/a que ocupa la darrera hora del matí, prèvia autorització de la Direcció.

Quan un/a alumne/a sigui expulsat de classe es presentarà al professorat de guàrdia i farà els deures que li hagin encomanat.

 
Protocol d’actuació per al curs 2020-2021 classes d’Educació Física