Projecte educatiu

L’Institut Alba del Vallès és un centre educatiu públic. És el centre de referència per a les noies i els nois dels municipis de Santa Maria de Martorelles, de Martorelles i de Sant Fost de Campsentelles, i ells, les seves famílies, i els professionals que hi treballem formem una comunitat que té en aquest document el seu marc referent.

1.Identitat del centre.

1.1.Confessionalitat. Som un centre aconfessional. Donem a conèixer la qüestió religiosa com un fet social, cultural i històric, i ho fem des d’un enfocament pluralista i respectuós cap a totes les opcions ideològiques i assumim una postura contrària a l’adoctrinament, el proselitisme i el sectarisme, sempre a l’empara del que estableixi el marc legal vigent.

1.2.Llengua. Som un centre català, i el català és la nostra primera llengua, la llengua de l’aprenentatge i de les comunicacions del centre. Això no significarà un tractament discriminatori cap a la llengua castellana, de la que es garantirà un coneixement satisfactori en finalitzar l’etapa. Alhora el centre defensa eixamplar aquest coneixement a l’anglès com a primera llengua estrangera, així com per aquells que ho desitgin al francès com a segona llengua estrangera.

1.3. Les relacions amb l’entorn. Som un centre integrat en el seu entorn, un centre actiu i solidari amb els nostres municipis, però també amb els altres.

1.4. L’educació. Estem fermament convençuts de la conveniència del consens i del diàleg com a fonament del pensament. Entenem l’educació no només com a transmissió de coneixements, l’entenem en un sentit més ampli que abraça la construcció íntegra de la personalitat de les noies i dels nois.

1.5. Els valors. Serà tasca fonamental del centre educar en els valors propis del nostre temps: solidaritat, cooperació, tolerància, respecte, ordre, pulcritud i responsabilitat. El compromís amb la democràcia i amb Catalunya, el respecte al pluralisme i als Drets Humans, el rebuig al dogmatisme i a tota forma d’opressió i la defensa de les llibertats són els fonaments del nostre model de societat.

1.6. La metodologia. Defensem una metodologia activa, participativa i compromesa, basada en la defensa del consens i el diàleg, orientada cap a les necessitats personals de les noies i els nois. Una metodologia que fomenti els processos d’investigació-acció en l’adquisició dels aprenentatges, que potenciï el desenvolupament de l’esperit crític i la investigació i la recerca com a instruments per a facilitar la comprensió del món.

1.7. La coeducació. Eduquem respectant la diferència. Defensem la igualtat i defugim tot tipus de discriminació per raó de sexe i d’orientació sexual. Ens posicionem en contra de la violència de gènere i de les actituds sexistes i homòfobes.

1.8. Modalitat de gestió institucional. L’organització del centre, respectant les directrius que determina l’Administració Educativa, es posa al servei dels seus objectius educatius. Tanmateix afavoreix la participació de tota la comunitat educativa i defensa el principi de la transparència en la comunicació i en les informacions. I finalment defensa un model de centre democràtic i responsable.

Projecte Educatiu de Centre