Projecte educatiu

INSTITUT ESCOLA, CONSTRUINT:

Un projecte educatiu per a Trinitat Nova

 

Amb la posada en marxa del pla de barris Trinitat Nova, i de l’institut escola Trinitat Nova, s’inicia la proposta de construir un projecte educatiu global de barri que:
 • Atengui totes les edats formatives de 0-18 anys
 • Construeixi un projecte d’infància 0-6 que vetlli per l’acompanyament familiar  i un treball continuat entre els centres 0-3 (Escola Bressol i Llar d’infants) i l’educació infantil de l’institut Escola.
 • Contempli les necessitats educatives de tots els infants, adolescents i joves del barri.
 • Construeixi nous equipaments educatius, biblioteca, espais esportius, espais de família, espais de formació permanent.
 • Ofereixi propostes educatives coordinades fora de l’horari escolar.
 • Aglutini propostes de formació permanent i obri noves propostes d’educació post-obligatòria
 • Acompanyi les famílies i les seves necessitats.
 • Treballi coordinadament i amb objectius comuns des de tots els equipaments i entitats del barri per afavorir el desenvolupament integral de l’infant o jove i també el desenvolupament del barri.

3-16

L’institut escola Trinitat Nova, el centre educatiu de 3 a 16 anys del barri
Coherència d’un projecte pedagògic
Els instituts escola són una proposta d’èxit que es garanteix mitjançant la continuïtat acadèmica des de la infància fins l’adolescència, assegurant un procés de creixement integral que parteix de les necessitats i interessos de cada etapa evolutiva.
Millora del seguiment, millora acadèmica
Treballem en l’acompanyament de cada alumne. La seva continuïtat  ens assegura una millora acadèmica.
L’institut escola afavoreix poder mantenir bons vincles amb la família al llarg de tota l’escolarització.
Bon clima
Els instituts escola milloren la relació dels infants fora el centre i amb la comunitat, perquè els alumnes poden establir relacions positives dins del centre.
Treball amb edats diferenciades
L’institut escola permet que pugui generar espais col·laboratius entre alumnes de diferents edats.

 

Transversal

La comunitat, la família i l’escola treballem conjuntament per afavorir el desenvolupament ple de l’infant.  

 

 

IMPLICAT I OBERT

La participació i el protagonisme de l’infant, el jove, les famílies, el barri i les entitats són un motor importantíssim per la transformació cap a una comunitat més educadora.
 
Perquè a participar s’aprèn participant, l’institut escola vol:
 • tenir una relació estreta amb les entitats i les activitats del barri.
 • fer propostes educatives pels infants/joves/famílies de tot el barri
 • oferir un equipament amb propostes i espais oberts a tothom i fora de l’horari lectiu.
 • realitzar propostes d’aprenentatge i servei a Trinitat Nova
Cal que fomentem un compromís col·lectiu on els alumnes se sentin implicats i protagonistes de les propostes que desenvolupin.
Organitzat en quatre comunitats d’alumnes
que permeten agrupacions acollidores  dins un gran centre ple de recursos i oportunitats

 

ACULL I ACOMPANYA

Creiem en la necessitat de fer un bon acolliment als infants i les seves famílies.

Com a centre acollidor treballarem perquè hi hagi un clima de diàleg, respecte i companyia.

L’alumnat i les seves famílies tindran el nostre acompanyament en el procés d’aprenentatge i de formació a través de tutors de grup i tutors individuals que vetllaran per aconseguir un  seguiment personalitzat de l’alumne i una relació més estreta amb la famílies.

La comunicació amb tots els membres de  l’equip docent permetrà poder fer un seguiment individual de cada alumne i cada família.

Aprenem amb els altres i gràcies als altres. Els companys i l’entorn ens estimulen i donen sentit al nostre aprenentatge.

A més, creiem molt enriquidor que l’alumnat participi activament en l’acompanyament d’altres alumnes, establint tutories entre iguals.

També potenciarem les habilitats comunicatives i la resolució alternativa dels conflictes a partir de la mediació entre iguals.

Acollir i acompanyar és la base per  propiciar un bon ambient de convivència.

 

INVESTIGA, CONNECTA I CREA

L’alumne és el  protagonista de l’aprenentatge. Cal que partim del seu moment maduratiu i el seu bagatge cultural, enfortir la confiança en ell mateix i el seu estat emocional.

Som centre investigador. Fomentem treballar a partir del descobriment i de donar resposta als reptes que es plantegen a l’aula i a l’entorn. Amb rigor, fomentem l’assaig-error i l’aprendre fent.

Aprenem connectant les matèries. Així, els aprenentatges són útils i significatius, tal i com es presenten en el dia a dia.

Fomentem lesforç i la cooperació de l’alumne. Són imprescindibles pel seu progrés i per tant cal que no perdi la motivació.

Un centre educatiu creatiu. Amb educadors i alumnes que cerquen solucions creatives a allò que es plantegen, i on les diferents formes d’expressió hi són presents.


Volem formar alumnes  crítics i amb criteri, que estiguin preparats per conviure en una societat en constant evolució tot descobrint altres realitats socials i culturals.

 

EINES I HABILITATS TRANSVERSALS

Les noves tecnologies són una eina per a l’accés a la informació i l’aprenentatge que cal treballar de manera transversal, tot fomentant l’esperit crític en l’adquisició d’informació i coneixement.

L’educació emocional ens permet desenvolupar competències per gestionar adequadament capacitats, habilitats i actituds. Aquestes són necessàries per comprendre, expressar i prendre consciència de nosaltres mateixos en una societat en constant evolució, on són primordials la cultura i els valors ètics.

És per aquesta raó que creiem primordial propiciar l’aprenentatge entre iguals que ajuda els alumnes a contextualitzar i fer els aprenentatges significatius. Partim del repte i l’acció, fem que l’infant i el jove esdevinguin protagonistes del seu aprenentatge.

Cal superar les dificultats i proposar un esforç suplementari. Un alt nivell d’exigència ajudarà a cada alumne a desenvolupar al màxim les seves capacitats.