Projecte educatiu

Trets d’identitat del projecte educatiu de l’ieTN

 

Un centre que acull i acompanya
Creiem en la necessitat de fer un bon acolliment als infants i les seves famílies.
Com a centre acollidor treballarem perquè hi hagi un clima de diàleg, respecte i companyia.
L’alumnat i les seves famílies tindran el nostre acompanyament en el procés d’aprenentatge i de formació a través de tutors de grup i tutors individuals que vetllaran per aconseguir un seguiment personalitzat de l’alumne i una relació més estreta amb la famílies.
La comunicació amb tots els membres de l’equip docent permetrà poder fer un seguiment individual de cada alumne i cada família.
Aprenem amb els altres i gràcies als altres. Els companys i l’entorn ens estimulen i donen sentit al nostre aprenentatge.
A més, creiem molt enriquidor que l’alumnat participi activament en l’acompanyament d’altres alumnes,establint tutories entre iguals.
També potenciarem les habilitats comunicatives i la resolució alternativa dels conflictes a partir de la mediació entre iguals.
Acollir i acompanyar és la base per propiciar un bon ambient de convivència.

Un centre que investiga, connecta i crea
L’alumne és el protagonista de l’aprenentatge. Cal que partim del seu moment maduratiu i el seu bagatge cultural, enfortir la confiança en ell mateix i el seu
estat emocional.
Som centre investigador. Fomentem treballar a partir del descobriment i de donar resposta als reptes que es plantegen a l’aula i a l’entorn. Amb rigor, fomentem
l’assaig-error i l’aprendre fent.
Aprenem connectant les matèries. Així, els aprenentatges són útils i significatius, tal i com es presenten enel dia a dia.
Fomentem l’esforç i la cooperació de l’alumne. Són imprescindibles pel seu progrés i per tant cal que no perdi la motivació.
Un centre educatiu creatiu. Amb educadors i alumnes que cerquen solucions creatives a allò que es plantegen, i on les diferents formes d’expressió hi són presents.
Volem formar alumnes crítics i amb criteri, que estiguin preparats per conviure en una societat en constant evolució tot descobrint altres realitats socials i culturals.

Un centre implicat i obert
La participació i el protagonisme de l’infant, el jove, les famílies, el barri i les entitats són un motor importantíssim per la transformació cap a una comunitat més educadora.
Perquè a participar s’aprèn participant, l’institut escola vol:
• tenir una relació estreta amb les entitats i les activitats del barri.
• fer propostes educatives pels infants/joves/famílies de tot el barri.
• oferir un equipament amb propostes i espais oberts a tothom i fora de l’horari lectiu.
• realitzar propostes d’aprenentatge i servei a Trinitat Nova
Cal que fomentem un compromís col·lectiu on els alumnes se sentin implicats i protagonistes de les propostes que desenvolupin.

Fomentant eines i habilitats transversals
Les noves tecnologies són una eina per a l’accés a la informació i l’aprenentatge que cal treballar de manera transversal, tot fomentant l’esperit crític en l’adquisició
d’informació i coneixement.
L’educació emocional ens permet desenvolupar competències per gestionar adequadament capacitats, habilitats i actituds. Aquestes són necessàries per comprendre, expressar i prendre consciència de nosaltres mateixos en una societat en constant evolució, on són
primordials la cultura i els valors ètics.
És per aquesta raó que creiem primordial propiciar l’aprenentatge entre iguals que ajuda els alumnes a contextualitzar i fer els aprenentatges significatius.
Partim del repte i l’acció, fem que l’infant i el jove esdevinguin protagonistes del seu aprenentatge.
Cal superar les dificultats i proposar un esforç suplementari. Un alt nivell d’exigència ajudarà a cada alumne a desenvolupar al màxim les seves capacitats.
Creiem fonamental potenciar la lectura sistemàtica per augmentar la competència comunicativa lingüística.
La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida quotidiana.

ieTN un projecte educatiu global col·laboratiu i de continuïtat
Que atengui totes les edats formatives de 0 a 18 anys
Que ofereixi, també, propostes educatives a infants i famílies del barri fora de l’horari lectiu
Organitzat en quatre comunitats d’alumnes que permeten agrupacions acollidores dins un gran centre ple de recursos i oportunitats.
Amb coherència pedagògica i continuitat
L’institut escola permet que pugui generar espais col·laboratius entre alumnes de diferents edats.
La comunitat, la família i l’escola treballem conjuntament per afavorir el desenvolupament ple de l’infant.

 

Propostes singulars ieTN

Projecte 0-7 La possibilitat de desenvolupar un projecte de tota l’etapa d’educació infantil esdevé també una eina de transformació comunitària.
Audiovisuals Eix singular per empoderar els alumnes que ajuda a visualitzar una escola que es retroba amb el barri i un barri que reconeix la seva proposta educativa.
Biblioteca comunitària Espai de dinamització cultural, foment de la lectura i per compartir l’acció educativa amb les famílies, comunitats i veïns
Espai Educatiu TN Principal proposta de visualització d’un projecte educatiu global en el que s’emmarca l’ieTN. Espai on infants, joves i famílies del barri disposin de propostes educatives i on els nostres alumnes i famílies gaudeixin d’un centre enriquit de propostes, equip professional i equipaments.