Què és el Batxibac ?

El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l’Institut La Serreta de Rubí, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de Batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de Baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà la doble titulació de batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

Per a l’accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat, els alumnes han d’acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

  • mitjançant titulació oficial B1/equivalent o prova de nivell.
  • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),
  • expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o
  • Si no tenen el B1: amb la superació d’una prova de nivell que s’ha de fer al nostre centre (demanar dia i hora amb la professora de francès)

Procés d’inscripció

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible i d’acord amb el calendari detallat. L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.

Portes Obertes Postobligatòria (Batxillerats i CCFF)

Per tal de donar a conèixer els estudis post-obligatoris que oferim al nostre centre (i les corresponents instal·lacions) estem programant visites presencials per a grups reduïts.A tal efecte us demanem que feu una inscripció prèvia… Llegeix més»