Una manera de veure…

Missió

L’ Institut com a centre públic del Departament d’Ensenyament projecta la normativa i instruccions que estableix aquest dins del marc d’autonomia que li permet. Amb projecte educatiu propi i valors ben definits facilita ser un centre obert, pluralista i democràtic, inserit en el nostre municipi, al servei d’una educació integradora que fomenta els diversos àmbits de cada persona: l’autoestima, l’autonomia, el rigor científic, la tolerància i el respecte així com el desenvolupament d’aprenentatges.

Visió

L’ Institut vol ser:

  • Una comunitat educativa de caràcter inclusiu i fortament arrelada al nostre municipi i comarca.
  • Un centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera per la societat.
  • Un Institut orientat cap a l’excel·lència educativa basat en una cultura de qualitat, d’esforç i d’innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn sociocultural, econòmic i sectorial.
  • Un Centre de Referència de la família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat per a la comarca i arreu de Catalunya, Integral en la formació inicial, ocupacional i contínua i Experimental de noves qualificacions que sorgeixen a la nostra societat en un sector que dia a dia té més demanda.
  • Un Centre de Referència de la família Professional d’Imatge Personal per a la comarca reconegut i amb projecció al sector.

Valors

Els valors del nostre Institut, definits al Projecte Educatiu de Centre, són:

L’Institut es defineix com integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, progressista, respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica.

Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments i serveis que proporciona a l’alumnat, i vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui fonamentada en la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient.