Carta en relació amb l’obertura del centre

Benvolgudes famílies,

Us informem que, a partir del proper dia 1 de juny de 2020 i sempre que les autoritats declarin el pas del nostre territori a la fase 2, el centre tornarà a obrir les seves portes amb els següents objectius:

– El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius professionals i artístics, adults i idiomes).

– L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat (1 hora setmanal per alumne).

Aquestes dues accions seran voluntàries per als alumnes(us recordem que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny). Així, si els vostres fills o filles volen fer ús d’aquestes accions de suport i d’acompanyament, s’hauran de posar en contacte amb el seu tutor o tutora que us informarà de l’horari disponible. Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

– Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
– Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
– Tenir el calendari vacunal al dia.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.
Tot desitjant que aquest sigui un primer pas per una propera recuperació de la normalitat, us saludem.

Atentament,
Equip directiu
Institut Serrallarga

Declaració responsable alumnes menors d’edat

Declaració responsable alumnes majors d’edat