El Batxillerat al PdV


Notes de tall – 1a assignació: juny 2019

                    Ponderacions 2020

                    Ponderacions 2021

Dossier Informatiu batxillerat Viana 

Presentació Jornada portes Obertes BTX LOMCE


El currículum de Batxillerat 

 • Matèries comunes: les ha de cursar tot l’alumnat.
 • Matèries de modalitat, que són diferents per a cadascuna i suposen una preparació especialitzada per seguir determinades vies  d’estudi posteriors.
 • Matèria comuna d’opció
 • Treball de recerca
 • Tutoria

Matèries Comunes

1r BTX
h/set 2n BTX h/set
Llengua catalana i literatura 2 Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2 Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera: Anglès 3 Llengua estrangera: Anglès 3
Filosofia 3 Història de la Filosofia 3
CMC 2 Història 3
Educació Física 2 Treball de Recerca
Tutoria 1 Tutoria 1
Matèria comuna d’opció 4 Matèria comuna d’opció 4
Matèries modalitat 12 Matèries modalitat / Optatives 12
Total 30 30

Matèries de Modalitat

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Franja 1r BTX h/set 2n BTX h/set
F1 Llatí I / Matemàtiques Aplicades 4 Llatí II / Matemàtiques Aplicades 4
F2 Literatura Universal / Empresa I 4 Empresa II 4
F3 Història del Món Contemporani / Economia 4 Història de l’Art 4
F4 Estada a l’Empresa / Psicologia i Sociologia 4 Geografia 4
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Franja 1r BTX h/set 2n BTX h/set
F1 Matemàtiques I 4 Matemàtiques II 4
F2 Biologia I / Tecnologia industrial I 4 Biologia II / Tecnologia industrial II 4
F3 Química I / Dibuix Tècnic I (IOC) 4 Química II / Electrotècnia (IOC)/Dibuix Tècnic II 4
F4 Física I / Estada a la Empresa/Psicologia i Sociologia 4 Física II / Estada a l’Empresa / Altres (IOC) 4

Treball de Recerca

Treball realitzat entre 1r i 2n de Batxillerat al voltant d’un tema, mitjançant el qual l’alumne/a demostra la seva competència en recerca, autonomia i capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació recollida.

La nota d’aquest treball és el resultat del seguiment del tutor/a al llarg del procés, la memòria lliurada i la defensa oral davant d’un tribunal de professors/es.

Avaluació

 • Avaluació contínua i global del procés d’aprenentatge.
 • Qualificació mitjana de batxillerat:

90% mitjana matèries cursades     +     10% nota del treball de recerca (TR)

 • Convocatòria extraordinària 1r BTX: setembre
 • Convocatòria extraordinària 2n BTX:  juny

Promoció

 • L’alumnat passa a segon curs quan ha superat totes les matèries de primer curs o té avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
 • Si l’alumne suspèn tres o quatre matèries a primer curs, pot o bé repetir tot el curs o bé matricular-se de les matèries suspeses.
 • L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

Assistència

L’assistència a classe és obligatòria. Els alumnes tenen el deure i el dret d’assistir a classe, de respectar els horaris establerts i de participar en les activitats programades.

Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne, l’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumne de batxillerat, durant 15 dies lectius, pot comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne.

Activitats fora del centre

 • Sortides de treball:
  • Programades pels diferents Departaments
  • Formen part del currículum escolar
  • Són obligatòries
  • La no assistència ha d’estar justificada
 • Viatge a Roma 1r Batxillerat: setmana del 13 al 17 de juny

Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

 • Aules dotades de canó i so
 • Dues aules d’informàtica
 • Biblioteca-Mediateca
 • WI-FI a tot el centre
 • Correu amb domini propi @iepegasoviana.cat
 • Intranet
 • Moodle