L’ESO al PdV

Organització curricular 1r – 3r ESO

1r ESO
2n ESO 3r ESO
Matèries h/set Matèries h/set Matèries h/set
Matemàtiques 3 Matemàtiques 4 Matemàtiques 4
Català 2 + 1TG Català 3 Català 3
Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3
Ciènceis Naturals 3 Ciènceis Naturals 3 Anglès 3
Ciències Socials 2 + 1TG Ciències Socials 2 + 1TG Ciències Socials 3
Anglès 2+1TG Anglès 4 Cultura i valors ètics / Religió 1
Tecnologies 1+1TG Tecnologies 1 + 1TG Física i Química 2
Música 2 Visual i Plàstica 1 + 1TG Biologia i Geologia 2
Educació Física 2 Educació Física 2 Tecnologies 2
Visual i Plàstica 1 + 1TG Cultura i Valors Ètics / Religió 1 Música 2
Cultura i Valors Ètics / Religió 1 Tutoria 1 Educació Física 2
Tutoria 1 Optatives 1 Optatives 2
Treball Globalitzat 6  Treball Globalitzat 4 Tutoria 1
1r d’ESO
 • Hores A i hores B a Ciències Naturals, Tecnologia i Anglès
 • Disminució de ratio per increment d’un grup
2n d’ESO
 • Hores A i hores B: Ciències Naturals i Tecnologia
 • Projecte d’Anglès: EI Viana
3r d’ESO
 • Hores A i hores B: Biologia i Geologia, Física i Química i Tecnologia.
 • Grups flexibles Català, Castellà i Matemàtiques
 • Projecte d’Anglès: EI Viana
 • Treball de Síntesi TS: “Emergència Climàtica”

 

Organització curricular 4t ESO

4t ESO
Matèries h/set Matèries Optatives* h/set
Matemàtiques 4 FiQ + Ciències Aplicades 4
Català 3 BG + Ciències Aplicades 4
Castellà 3 Economia + Emprenedoria 4
Anglès 3 Informàtica + Visual i Plàstica 2 + 2
Ciències Socials 3 Física i Química 3
Educació física 2 Biologia i Geologia 3
Cultura i Valors Ètics / Religió 1 LLatí 3
Tutoria 1 Emprenedoria 3
Optatives * 10 Tecnologia 3
Filosofia 3
Visual i Plàstica 3
Informàtica 3

4t d’ESO

Projecte d’Anglès: EI Viana
Optatives: L’alumne/a en tria 3 segons l’itinerari escollit

Projecte de Recerca en Equip PRE:

 • L’objectiu del projecte de recerca és desenvolupar les competències de treball cooperatiu, de    recerca i d’autonomia personal.
 • Es realitza en grups de treball de 4 o 5 alumnes.
 • El projecte es “defensa” davant d’un tribunal de professors/es, els quals, juntament amb el tutor/a del grup, el qualificaran. La nota és individual i té en compte l’aportació personal al projecte.
Activitats fora del centre
 • Programades pels diferents Departaments
 • Formen part del currículum escolar
 • Són obligatòries
 • La no assistència ha d’estar justificada
 • Els alumnes sancionats han de venir al centre.
Recursos Pedagògics per atendre l’alumnat
Serveis interns
Serveis externs
 • Pla individuals (PI)
 • Disminució de ràtio per increment d’un grup
 • Grups flexibles Català, Castellà i Matemàtiques
 • Atenció Dep d’Orientació
 • Optatives estudi guiat
 • Aula d’acollida
 • Programa ÈXIT i Programa ÈXIT d’Anglès
 • EAP (Equip d’orientació psicopedagògica)
 • Serveis Socials del districte
 • Punt JIP
 • Consulta Oberta (Pla Salut i Escola)
 • Espai jove Garcilaso
 • Activitats extraescolars (AMPA)
Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC)
 • Pla TAC
 • Aules dotades de canó i so
 • Dues aules d’informàtica
 • Biblioteca – Mediateca
 • WI-FI a tot el centre
 • Correu amb domini propi @iepegasoviana.cat
 • Intranet
 • Moodle