CONVOCATÒRIA CURS 2020-21: BEQUES DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR / AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR

El període de presentació de sol.licituds serà de l’1al 19 de juny.

Per tal de facilitar la gestió d’acompanyament us adjuntem 3 documents:

– Les instruccions comunes del procediment.

– Un tutorial per poder iniciar el tràmit telemàtic amb l’accés a l’idCAT

– La llista de centres cívics que corresponen a cada centre educatiu, per quan les famílies facin la sol·licitud de cita prèvia

Preinscripció Batxillerat curs 2020-2021

Terminis

Del 27.05.2020  al  03.06.2020 ambdós inclosos

 1. a) La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne. Només en el supòsit que us aparegui un missatge dient que és necessari acreditar algun criteri de prioritat documentalment, heu d’enviar un correu electrònic  a la nostra bústia a8053224@xtec.cat i com assumpte Preinscripció electrònica Batx cognom, nom  de l’alumne/a, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

b)Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

Si s’ emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc a8053224@xtec.cat i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares.

Documentació identificativa

 • Alumnes majors d’edat

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic

 • fotografia o escaneig del DNI o NIE per les dues cares, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

 

 • Alumnes menors d’edat

-Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

 • Fotografia o escaneig DNI o NIE de l’alumne i del pare, mare, tutor/a, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé el passaport o el document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Fotografia o escaneig del llibre de família (només la pàgina on consten els pares i la pàgina on consta l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació
 • Fotografia o escaneig DNI o NIE alumne/a

 

 1. C) NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS en que no es pugui enviar per correu electrònic, els centres hauran d’organitzar la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació presencialment assignant una cita prèvia o trucant al telèfon 652 192 037.

Les dates de la preinscripció són del  27 de maig al 3 de juny del 2020, ambdós inclosos.

En cas d’impossibilitat de realitzar la preinscripció telemàticament, també es podrà demanar cita prèvia en el següent web  web cita previa. per poder formalitzar la preinscripció des del propi centre els dies habilitats són del dilluns 1 de juny fins el dimecres 3 de juny.

Per resoldre tots els dubtes que es puguin generar tenim disponible el següent número de telèfon 652 192 037, que estarà actiu entre les 9:00h i les 13:30h durant tot el període de preinscripció.

IMPORTANT:

Les persones que no demanin cita prèvia no podran ser ateses al centre.

Aquelles que demanen cita prèvia hauran de dur mascareta i guants per accedir al taulell on seran atesos.

El centre no farà fotocòpies de la documentació aportada per les famílies.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Preinscripció curs 2020-2021

ATENCIÓ!

Dilluns 25 de maig, el centre estarà obert de 9:00 a 13:30 per aportar documentació pendent de la preinscripció.

 

A causa de la situació excepcional en què ens trobem provocada per la pandèmia del COVID 19, aquest any caldrà formalitzar la preinscripció de forma telemàtica.

Caldrà omplir el formulari de preinscripció telemàtica (cal clicar al següent enllaç i seguir les instruccions. http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1) i trametre’l al correu de l’institut Les Termes: a8053224@xtec.cat amb el títol “nom de l’alumne que es vol preinscriure i curs” i adjuntar la documentació següent:

 1. Fotografia o escaneig del llibre de família de la pàgina dels pares i la pàgina de l’alumne/a.
 2. Fotografia o escaneig del DNI del pare, mare o tutor legal que realitza la preinscripció
 3. Fotografia o escaneig del DNI de l’alumne/a

És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant i adreça electrònica on es vol rebre la informació sobre el procés.

Documentació a efectes de barem:

 • Fotografia o escaneig del carnet de família nombrosa o monoparental
 • Fotografia o escaneig de la documentació acreditativa de discapacitat grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o germà/na de l’alumne/a.
 • Fotografia o escaneig de la documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la renda garantida de ciutadania

Les dates de la preinscripció són del  13 de maig al 22 de maig del 2020, ambdós inclosos. La preinscripció no quedarà formalitzada fins que no es retorni al correu del centre a8053224@xtec.cat el resguard que es genera en finalitzar el procés de la preinscripció telemàtica.

Per resoldre tots els dubtes que es puguin generar tenim disponible el següent número de telèfon 652 192 037, que estarà actiu entre les 9:00h i les 13:30h durant tot el període de preinscripció.

En cas d’impossibilitat de realitzar la preinscripció telemàticament, també es podrà demanar cita prèvia (del 15 al 19 de maig) en el següent web  web cita prèvia. per poder formalitzar la preinscripció des del propi centre (del 19 al 22 exclusivament i sempre a través de cita prèvia)

Enllaç a la sol·licitud en català

Enllaç a la sol·licitud en castellà

IMPORTANT:

Les persones que no demanin cita prèvia no podran ser ateses al centre.
Aquelles que demanin cita prèvia hauran de dur mascareta i guants per accedir al taulell on seran atesos.

El centre no farà fotocòpies de la documentació aportada per les famílies.

Mapa escolar

El mapa escolar és l’instrument digitalitzat que reflecteix l’oferta dels ensenyaments compresos en el sistema educatiu de Catalunya i l’activitat educativa no universitària, els centres que els imparteixen i els serveis educatius, qualssevol que siguin les persones destinatàries de l’ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de finançament.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.