Política de Qualitat

La Política de Qualitat de l’Institut Jaume Mimó està dirigida a satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, organitzacions i institucions, empreses col·laboradores i societat en general, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre.

La direcció, vetllarà per l’existència, l’ús i la millora d’un sistema de gestió de la qualitat. Aquest sistema de qualitat té per norma de referència la UNE-EN ISO 9001:2015,  i els seus objectius principals són:

  • Satisfer les expectatives de l’alumnat, la família i l’entorn que l’envolta.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.
  • Implementar, analitzar i millorar mecanismes de control de satisfacció dels diferents grups d’usuaris, i garantir l’assoliment de les seves expectatives, així com l’anàlisi continuada dels processos de treball.
  • Ser un centre d’excel·lència, referent en formació reglada, ocupacional i contínua per a assolir professionals eficients i actualitzats,  donant resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors.

El sistema de gestió de la qualitat de l’Institut Jaume Mimó abasta la impartició d’ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat, de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i de grau superior i del programa de formació i inserció (PFI), quedant exclòs el procés de disseny dels cursos, que és responsabilitat del Departament d’Ensenyament.