Religió catòlica

Professorat

Toni Fabregat i Vallverdú, professor del centre des de l’any 1990

Ha cursat estudis de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya (Universitat Ramon Llull) i és llicenciat en Ciències Religioses per l’ISCREB (Universitat Ramon Llull). Màster en Història de les religions.

Per què

Vuit questions que ens poden servir per escollir

Fonts

Aquestes vuit qüestions són un extracte dels següents documents:

* 50 preguntas a la enseñanza de la Religión Católica en la escuela, del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Editorial Edice, Madrid, 2004.

* Tríptico: “Matricula a tus hijos en Religión y Moral Católica. Apuesta por una enseñanza humanizadora y actual”, de la Comisión Diocesana de Enseñanza y Educación Católica, del Arzobispado de Valencia.

1

1. Els nostres fills ja han anat a la catequesi, perquè han d’optar per la classe de Religió?

Perquè són coses totalment diferents:

* La catequesi es dóna a la Parroquia i a la família; és un procés d’introducció i d’adhesió. Allí es té en compte la fe.
* La classe de Religió explica el contingut del cristianisme (i de les principals religions del món) en relació amb els altres sabers. Va dirigida als creients i als no creients. S’avaluen els continguts i la seva comprensió, no pas la fe de cadascú.

2

2. A casa ja transmetem als nostres fills valors cristians (o al menys universals), per què triar Religió?

Per a continuar la tasca educativa de la familia, centrant el saber religiós dins el camp educatiu i actual de l’ensenyament.

3

3. Si, com a pares, no li donem massa importància a les qüestions religioses. Per què triar Religió?

Precisament perquè és bo confiar una matèria amb els professionals qualificats per a transmetre, de manera rigorosa, els coneixements necessaris per a formar persones cultes que sàpiguen:
– comprendre la història i la cultura de la humanitat,
– distingir els elements constitutius de la nostra cultura,
– entendre altres postures i opcions

4

4. Però, és que el contingut de la matèria de Religió no pot donar-se en altres matèries, com ara Història, Filosofia, Ètica…?

La Religió, com a matèria, és més que un fet històric o una idea: és un coneixement especialitzat. Precisament ara, quan valorem la qualitat educativa, no resulta seriós incrementar els continguts d’unes matèries educatives reduïnt la seva propia especialització.

5

5. La Religió a Educació Secundaria: convé tenir una assignatura més?

Sí, perquè:
– capacita per a comprendre les creences pròpies i les dels altres amb total respecte,
– atén als nostres orígens, per l’estudi del cristianisme i les altres religions en les diverses èpoques històriques,
– obre camins per a les qüestions que els joves es pregunten, oferint respostes enriquidores,
– i aporta els fonaments d’una moral que: dóna raons per a estimar, tenir esperança i sentit en la vida, i potencia la justícia i la fraternitat entre els pobles.

6

6. Religió a Batxillerat: per què optar per Religió?

– Perquè la classe de Religió col·labora en la consecució del 90% dels objectius del Baxillerat.
– Perquè a la classe de Religió es raonen les respostes que han donat els filòsofs, creients i no creients, al voltant de Déu i el sentit de la vida.
– Perquè és una matèria complementària entre la fe i la ciència.
– Perquè és una opció per a una ètica basada en la dignitat de la persona, constructora d’un món més just, que possibilita una actitud de recerca d’accions personals, des de l’esperança i el compromís.
– Perquè l’asignatura de Religió sí que compta per a la construcció d’una vida més plena, molt més enllà d’una nota.

7

7. Però no és un privilegi de l’Església que hi hagi Religió a l’Escola?

No, en absolut. No és ni de lluny un privilegi per a ningú. L’existència de la Religió en el sistema educatiu no és una concessió de l’Estat ni de cap Govern, ÉS UN DRET FONAMENTAL dels pares i dels alumnes, recollit en totes les Lleis Internacionals i en les nostres pròpies.

Que l’Estat sigui no confessional no vol dir que hagi d’estar en contra de la Religió, sinò que l’Estat no té una confessió religiosa pròpia i única. Es defineix no confessional per a poder garantir la llibertat de tots els ciutadans. Així, tota confessió religiosa que tingui un Acord amb l’Estat (en aquests moments: Catòlics, Jueus, Musulmans i Evangèlics) pot fer-se present al sistema educatiu.

L’exclusió de la Religió de l’escola pública vulneraria la llibertat religiosa (art. 16 de la Constitució Espanyola), el dret dels pares en la formació dels seus fills (art. 27.3 de la Constitució Espanyola) i la formació mateixa dels alumnes (art. 27.1 de la Constitució Espanyola), així com altres resolucions internacionals incorporades al nostre sistema legislatiu.

8

8. No seria millor posar la classe de Religió fora de l’horari escolar?

Els qui defensen aquesta idea estan pressuposant que la Religió no té cap valor per a estar juntament amb les altres matèries. Pensen que l’ensenyament de la Religió no és necessari per a la formació integral de la persona, de manera que si no es dóna, no passa res. És a dir, preferirien veure-la com una activitat extraescolar lliure i fora de l’horari escolar.

En realitat, en el fons estan dient que la Religió no afecta a la personalitat, a la vida mateixa de les persones, que ha de quedar reduïda a la intimitat i al temple, que la vida social, moral i cultural és independent i no té cap influència de la Religió. Les lliçons històriques ens mostren que on s’ha donat aquest fet, el deteriorament moral i social ha sigut molt gran.

Fora de l’horari escolar l’ensenyament de la Religió no tindria les garanties necessàries, ja que és un Dret Fonamental. Quedarien vulnerades totes les disposicions legals vigents, tant nacionals com internacionals.

Programació

Matèria que s’imparteix

ETAPA ESO ETAPA BATXILLERAT
1r d’ESO: “La Bíblia

Es fa una introducció a la biblioteca de la Bíblia i s’estudien els llibres del Gènesi i de l’Èxode.

1r de Batxillerat: “Societat i religió

Es fa un apropament crític, des de la perspectiva cristiana, al món en què vivim a fi de valorar fins a quin punt és plausible l’opció cristiana.

2n d’ESO: “El fet religiós

Es fa un estudi entorn de la religió i els seus orígens, els elements que l’expliquen i les seves concrecions culturals.

2n de Batxillerat (no es cursa): “Simbologia religiosa

Es fa una presentació i una aproximació als codis d’interpretació que, des de les fonts cristianes, contribueixen a una millor comprensió del món.

3r d’ESO: “La moral cristiana

Es proposa conèixer l’ètica dels evangelis i analitzar els problemes morals que preocupen la persona i la societat.

4t d’ESO: “Les grans religions

Es fa una introducció a la pluralitat religiosa del món, a fi de comprendre millor la realitat dels altres i, alhora, la nostra.

Matèria

Continguts de cada curs

ESO BATXILLERAT
Continguts de 1r d’ESO Continguts de 1r de Batxillerat
Continguts de 2n d’ESO 2n de Batxillerat (no es cursa)
Continguts de 3r d’ESO
Continguts de 4t d’ESO

Criteris avaluació

Criteris d’avaluació

La nota final que obtenen els alumnes en cadascun dels cursos, en les diferents etapes, correspon a la mitjana resultant entre un 40% de la nota en què es valora l’actitud i comportament dins l’aula (respecte, educació, participació, responsabilitat, atenció, col·laboració i treball); un 50% que surt de la correcció dels exercicis, treballs i exàmens; i el 10% restant que correspon al compromís d'assistència i puntualitat de l'alumne

Materials

Materials de suport

Tots els continguts de l’assignatura de Religió Catòlica, els apunts i els recursos didàctics es poden trobar en aquest espai web creat per donar suport a l’assignatura i facilitar la tasca d’aprenentatge de l'alumnat.

Apunts

Els apunts de classe en PDF