Normes i funcionament

La convivència en un Centre reclama l’observació d’unes normes de conducta que assegurin un funcionament correcte i facin del nostre INS un lloc de treball tranquil i agradable.

Conviure en pau i harmonia amb els nostres companys /es, professorat i PAS suposa sempre un comportament respectuós que utilitzi la via del diàleg i els mecanismes establerts per a la resolució de conflictes.

Aquestes normes es concreten en:

Entrades i sortides

– L’ alumnat ha d’assistir amb puntualitat a les classes. A l’alumnat que arribi tard (sense justificant) se li registrarà una falta (observació) per retard. Els alumnes que arribin després de les 8:05 no podran entrar a la seva aula fins a la classe següent.

– L’alumnat d’ESO només podrà sortir del centre dins l’horari escolar si porta una notificació escrita i signada per la família i el pare , mare o familiar directe es persona al centre per acompanyar-lo. L’esmentada notificació es lliurarà a la conserge que la farà arribar al professorat tutor. Aquesta norma no té efecte per als alumnes de Batxillerat que podran sortir del centre a l’hora del pati però sempre amb la puntualitat corresponent al moment de l’entrada i amb autorització de les famílies a principi de curs.

– A l’hora d’esbarjo cap alumne/a podrà romandre dins l’edifici sense l’acompanyament d’un professor/a. Excepcionalment, s’habilitarà la Biblioteca per estudiar. L’alumnat de Batxillerat tampoc pot romandre a les aules.

– La normativa per a les convocatòries d’accions reivindicatives s’hauran de comunicar a la Direcció del centre per escrit i amb 48 hores d’antelació. En dit escrit hi constarà els convocants de l’acció, la plataforma reivindicativa, les accions a dur a terme i les hores i dies de les accions. L’alumnat (només de 3r, 4t i batxillerat) que se sumi a aquestes manifestacions haurà de lliurar l’autorització signada per la família al professorat tutor.

Classes

– L’assistència a les classes i a altres activitats programades dins del currículum acadèmic és obligatòria.

En cas de falta d’assistència, la família haurà d’avisar telefònicament (93.478.82.99). Si es considera oportú l’INS comunicarà amb missatge de mòbil l’absència si no s’ha rebut aquest avís.

L’alumnat haurà de lliurar al professorat tutor un justificant signat pels pares en el termini de dos dies com a màxim després de la reincorporació a les activitats acadèmiques.

És responsabilitat de l’alumnat presentar la justificació. En cas d’oblit es considera falta no justificada. La repetició d’absències no justificades constituirà una falta lleu o greu que repercutirà en la corresponent sanció.

– No es podrà sortir de l’aula entre classe i classe sense permís. El canvi d’aula es realitzarà d’un manera ordenada i tranquil·la.

– L’alumnat esperarà l’arribada del professorat dins l’aula i en disposició de començar la classe sense pèrdua de temps. En cas d’absència del professorat, el/la delegat/da de classe donarà l’avís a la sala de guàrdies i/o a direcció.

– A les hores assenyalades sonarà un timbre que indicarà el final de la classe, però serà el professorat qui donarà l’activitat per acabada.

– A les hores de classe no hi pot haver cap alumne/a als passadissos.

– L’ alumnat deixarà els espais i classes en ordre, nets i en disposició de ser utilitzats per un altre grup.

– A les classes d’Educació Física, l’alumnat baixarà al gimnàs amb la bossa d’esports i deixarà el material de classe, recollit dins les motxilles –llibres, ordinador, etc.- a la seva aula, que quedarà tancada amb clau.

– S’aconsella abstenir-se de portar objectes de valor no necessaris per l’estudi. L’Institut no es farà responsable d’aquests objectes perduts per l’alumnat o desapareguts en el centre.

El nostre centre ha de ser un espai de convivència i comunicació directa sense interferències. L’alumnat, doncs, no pot portar al centre (aules, passadissos i pati) telèfons mòbils o d’altres aparells electrònics, ja que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre i fan disminuir la concentració i l’atenció durant la jornada escolar. Si es produís aquesta situació, el professorat podrà exigir el lliurament de l’aparell, que es custodiarà a direcció i serà retornat a l’alumne a final de curs, o bé als pares si es personen al centre. Per a qualsevol emergència o situació imprevista es disposa dels telèfons del centre per comunicar-se amb l’alumnat. Les excepcions a aquesta norma seran pactades amb el professorat i han de tenir una justificació pedagògica.

– L’entrada a les dependències administratives (Sala del Professorat, Departaments, etc.. ) està estrictament prohibida per l’alumnat.

Resolució de conflictes i incompliment de les normes: avisos, comunicats i sancions.

En cas de conflictes entre l’alumnat i un membre del professorat o membre del PAS, es procurarà que els implicats resolguin directament el conflicte per la via del diàleg mesurat i correcte.

L’ordre per aclarir qualsevol problema que es plantegi en les activitats del centre és el següent: 1r, el professorat responsable de l’activitat; 2n, el tutor/a; 3r, el Cap d’Estudis, i 4t, el Director.

El servei de mediació pot intervenir en cas de conflictes entre l’alumnat.

Incompliment de les normes relatives a les classes:

– En el desenvolupament de les classes, el professorat cridarà l’atenció a tot l’alumnat que alteri l’ordre, molesti els companys/es i dificulti el funcionament de la sessió.

– L’actitud reiterada de passivitat a l’aula (no portar el material, no fer les tasques encomanades, no prendre apunts, arribar tard a les classes, etc.) podrà sancionar-se amb la recuperació del temps perdut o l’assignació de tasques extraordinàries, al marge de les repercussions que aquesta actitud pugui tenir a l’avaluació acadèmica de l’alumnat.

– Només en casos excepcionals s’expulsarà un alumne de l’aula i sempre anirà acompanyada d’una incidència (“parte”) i d’una tasca a realitzar en la sala de guàrdies. Cal retornar-lo signat per la mare o pare al professorat tutor.

– La reiteració d’expulsions de l’aula o una sola comissió d’una falta greument perjudicial per a la convivència en el Centre podrà suposar l’obertura d’expedient disciplinari o l’aplicació d’una mesura preventiva. En aquest cas la Direcció del centre podrà privar a l’alumnat de l’assistència a classe o al centre i/o encomanar-li tasques per a la comunitat.

Aplicació de mesures correctores i de sancions:

Els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència realitzades per l’alumnat dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries es poden sancionar d’acord amb el que disposa el decret.

– Igualment es poden corregir i sancionar les actuacions de l’alumnat dutes a terme fora del recinte escolar que estigui motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin als seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa.

És molt important que entre tothom col·laborem a crear un bon amb

Higiene i neteja

L’alumnat haurà de portar una indumentària adequada i correcta i amb condicions d’higiene i comoditat. Es recorda que l’alumnat ha de romandre a les classes amb el cap descobert.

– És obligatori canviar-se de roba i calçat per fer la classe d’Educació Física, així com dutxar-se després de la classe.

– Cal utilitzar les papereres, separant les deixalles, tant en els espais interiors com exteriors del centre. Tenim contenidors per plàstics, per paper i per a la resta.

– Per tal de facilitar les tasques de neteja, l’alumnat col·locarà les cadires damunt la taula a les darreres hores de classe, o quan ningú més hagi d’ocupar l’aula a continuació .

– No es podrà menjar res a les aules, passadissos i qualsevol dependència interior del centre.

– L’alumnat podrà utilitzar els lavabos de la planta baixa si en te necessitat a les hores de classe sol·licitant-ne el permís al professorat i a les hores d’esbarjo. El professorat tindrà en compte les situacions individuals -de salut o higièniques- per autoritzar la sortida de l’aula.

– Està prohibit fumar dins del recinte escolar.

– No es pot parlar amb ningú a través de la tanca del pati del centre. Qualsevol tipus de missatge o informació a rebre es farà a través de la consergeria del centre

Desperfectes

L’alumnat serà responsable del material que se li adjudiqui a principi de curs i de la seva conservació. Les instal·lacions del centre, així com el material comunitari és patrimoni de tots, per la qual cosa, si algun/a alumne/a és responsable d’un desperfecte l’haurà de pagar (prèvia valoració).