Protecció de dades

Informació general, condicions d’ús i política de privacitat de l’Institut Estany de la Ricarda

L’Institut Estany de la Ricarda està domiciliat al carrer Salvador Espriu, 1-3 d’El Prat de Llobregat, amb CIF. S5800037C

La utilització del portal implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Institut Estany de la Ricarda o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Instiut Estany de la Ricarda. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

– Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de l’Institut Estany de la Ricarda.

– Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de l’Institut Estany de la Ricarda que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

– L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Institut Estany de la Ricarda o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.

– L’Institut Estany de la Ricarda no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

– L’Institut Estany de la Ricarda donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

– En les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es vetllarà, en la mesura del possible, per la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

– L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’Institut Estany de la Ricarda a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, rebre informació de les activitats i serveis propis de l’Institut Estany de la Ricarda, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals o de les entitats del seu grup puguin portar a terme, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

– L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l’Institut Estany de la Ricarda i resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., o bé adreçant aquesta sol·licitud per correu certificat a l’Institut Estany de la Ricarda. Igualment, podrà adreçar aquesta sol·licitud via correu electrònic.

– L’Institut Estany de la Ricarda no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus dels fitxers agregats i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Institut Estany de la Ricarda, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, i també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Institut Estany de la Ricarda.

– L’Institut Estany de la Ricarda no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

– L’Institut Estany de la Ricarda es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

– Aquesta web pot contenir enllaços a pàgines externes, no sent l’Institut Estany de la Ricarda responsable del contingut d’aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

– L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Protecció de dades

El lloc web https://agora.xtec.cat/iesestany/ garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de l’Institut Estany de la Ricarda, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès.

L’Institut Estany de la Ricarda no comparteix la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, es vendrà aquest tipus d’informació. Tanmateix, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de l’Institut Estany de la Ricarda enviant un e-mail a: a8054198@xtec.cat

Alumnat del Departament d’Educació

Personal del Departament d’Educació