L’institut

L’Institut Estany de la Ricarda es va posar en funcionament el curs 1996/1997 com a centre de Secundària. Actualment oferta l’etapa educativa de l’ESO i el Batxillerat de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i Tecnologia.

Trets d’identitat

El nostre centre es declara laic i pluralista. En defensa de la llibertat religiosa es manté al marge de qualsevol tipus d’influència doctrinal.

Com a centre públic i en el marc legal que prescriu la igualtat de drets de tots els ciutadans davant l’Administració, es respecten les diverses maneres de pensar.

La llengua d’instrucció aprenentatge

El Català és la llengua vehicular i, per tant, és la llengua d’aprenentatge, amb la inclusió de l’ensenyament del Castellà i dels idiomes estrangers: Francès i Anglès, els ensenyaments dels quals es donen en les llengües respectives.

Per a més informació, podeu consultar el Projecte Lingüístic del Centre.

La línia metodològica

La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada alumne. Entenem que d’un adequat tractament de la diversitat depèn l’èxit acadèmic i personal de l’alumnat. Aquesta línia d’ensenyament comporta que l’alumnat se senti motivat i adquireixi confiança en ell mateix.

En l’aspecte instructiu optem per sistemes actius que impliquin la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. Ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.

Som un centre innovador, amb voluntat d’acollir nous projectes i hem desenvolupat intercanvis amb professorat i alumnat de la Unió Europea.

Per a més informació, podeu consultar el Projecte Educatiu del Centre.