Consell Escolar

El Consell Escolar (CEC) és el màxim òrgan de participació en el govern del centre, on són representats tots els sectors de la comunitat educativa. Entre les seves funcions, trobem les següents:

  • Aprovar el projecte educatiu del centre.
  • Aprovar la programació general anual (Pla Anual) i avaluar-ne el seu desenvolupament.
  • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) i les seves modificacions i/o actualitzacions.
  • Aprovar el pressupost anual del centre i el rendiment de comptes.
  • Participar en el procediment de selecció i proposa de cessament del director o directora del centre.
  • Aprovar els criteris generals de la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars.
  • Participar en l’anàlisi i l’avaluació del funcionament general del centre.
  • Altres…

La seva composició al nostre Institut és la següent:

El Director o Directora Actua com a president del Consell
El/La Cap d’Estudis
El Secretària o Secretària Amb veu i sense vot, que actua com a secretari o secretària del Consell
6 representants del Professorat Escollits en votació pel Claustre de professorat
3 representants de les famílies Escollit en votació pel conjunt de pares i mares de l’alumnat del centre
1 representant de l’AMPA
3 representants de l’alumnat Escollits en votació pel conjunt de l’alumnat
1 representant del PAS Escollit en votació pel conjunt dels membres del PAS de l’Institut
1 representant de l’Ajuntament de Castellbisbal
Total: 18 membres

Habitualment, hi ha cinc reunions anuals del CEC: una a l’inici del curs escolar (mes de setembre), i una altra al final (mes de juny), i una més a cada trimestre del curs.