PUBLICACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES DE SERVEIS: BAR-CANTINA, NETEJA, MENJADOR

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA
Avui 6 de novembre de 2017 s’ha formalitzat el contracte del servei de bar-cantina, mitjançant procediment negociat expedient 2018/01, adjudicat el passat 23 d’octubre de 2017, segons el quadre de puntuació següent:
ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ   90 punts
Empreses excloses per no presentació de documentació exigida en clàusula  9.2.
Mª… Llegeix més»

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA
Per resolució de data 18 de setembre de 2017 es va iniciar i aprovar l’expedient 2018/01 per a l’adjudicació del servei de bar-cantina, mitjançant procediment negociat i recentment s’ha proposat la seva adjudicació.
Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l’empresa proposada… Llegeix més»

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR
Per resolució de data 18 de setembre de 2017 es va iniciar i aprovar l’expedient 2018/02 per a l’adjudicació del servei de menjador, mitjançant procediment negociat i recentment s’ha proposat la seva adjudicació.
Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l’empresa proposada… Llegeix més»