Recuperacions de matèries de cursos anteriors

Benvolgudes famílies,
l’estiu del 2018 ens ha portat una nova ordre d’avaluació, l’ ORDRE ENS/108/2018, de 4 de
juliol, que determina el procediment, els documents i els requisits formals del procés
d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
Així mateix, també canvia el sistema per a recuperar matèries pendents de cursos anteriors.
Aquesta ordre dictamina que l’assoliment de les competències d’un curs comporta
l’assoliment de les competències no assolides de cursos anteriors. A efectes pràctics,
implica que totes les matèries són acumulatives i per tant aprovant el curs actual aproves
aquella matèria del curs anterior en cas de tenir-la pendent.
Aquest fet fa que els exàmens de febrer o setembre perdin el seu sentit i deixin de dur-se a
terme a curt termini.
Des de l’Institut Vacarisses hem aprovat unes mesures per tal que aquest canvi no
perjudiqui els nostres alumnes, sobretot els de segon cicle d’ESO, i puguin seguir
tenint les mateixes possibilitats que les anteriors promocions. El pla aprovat per
Claustre, el dia 20 de novembre del 2018, i per Consell Escolar, el dia 4 de desembre
del 2018, és el següent:
FEBRER 2019
❏ ALUMNAT DE 4t: donada la importància de tenir totes les matèries aprovades
al mes de maig per accedir a cicles formatius i per ser el tancament del cicle
educatiu, el centre oferirà als alumnes de quart la possibilitat de recuperar totes
les matèries suspeses de cursos anteriors aquest mes de febrer.
Es marcarà una tarda de febrer. Caldrà que entreguin un dossier de la matèria
suspesa. trobareu els dossiers per febrer al següent link:

https://tinyurl.com/ycyxx6ug

❏ ALUMNAT DE 3r :
– Possibilitat de recuperar MÚSICA DE 1r i 2n.
– Si té alguna matèria optativa suspesa però no el Global Optatiu: se li
aprovarà la matèria suspesa.
– Si té el Global optatiu Suspès:
– a) En cas de suspendre les optatives dels cursos 16-17 o 17-18: Se li
recuperarà l’optativa de competència matemàtica si aprova les matemàtiques
del curs corresponent i se li aprovarà la competència lingüística si aprova
dues de les tres matèries de llengües del curs corresponent.(Cat, Cast i
anglès)
– Per poder aprovar la matèria optativa de francès cal aprovar el curs següent
en cas de continuar amb la mateixa o en cas d’haver-la abandonat, fer un
dossier i/o examen de francès.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Educació Secundària Vacarisses
– b) En cas de tenir el treball de síntesi suspès es farà un treball d’aquest a
entregar en les dates marcades per a les recuperacions.
– link als dossiers: https://tinyurl.com/ycyxx6ug
❏ ALUMNAT DE 2n :
– Si té alguna matèria optativa suspesa però no el Global Optatiu: se li
aprovarà la matèria suspesa.
– Si té el Global optatiu Suspès:
– a) En cas de suspendre les optatives dels cursos 16-17 o 17-18: Se li
recuperarà l’optativa de competència matemàtica si aprova les matemàtiques
del curs corresponent i se li aprovarà la competència lingüística si aprova
dues de les tres matèries de llengües del curs corresponent.(Cat, Cast i
anglès)
– Per poder aprovar la matèria optativa de francès cal aprovar el curs següent
en cas de continuar amb la mateixa o en cas d’haver-la abandonat, fer un
dossier i/o examen de francès.
– b) En cas de tenir el treball de síntesi suspès es farà un treball d’aquest a
entregar en les dates marcades per a les recuperacions. el podreu trobar al
següent link: https://tinyurl.com/ycyxx6ug
❏ JUNY 2019
20 I 21 de juny: Es podrà recuperar el curs actual i els anteriors.
❏ FEBRER 2020
Es mantindrà per l’alumnat de 4t.