Què fem?

Programa d’enriquiment curricular:
 • Projecte Explora. Programa pensat per treballar les potencialitats dels alumnes d’altes capacitats de forma personalitzada.
 • Robòtica. L’institut incorpora la robòtica com a eina per treballar amb un enfocament de la tecnologia a partir de la programació de petits robots.
 • Fem mates: Participació en el concurs de problemes Fem Matemàtiques per part dels alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Programa per potenciar les llengües estrangeres:
 • Intercanvis lingüístics (Holanda, Alemanya, França…) Estada en immersió en una família d’acollida amb l’objectiu de desenvolupar les competències lingüístiques dels participants, promoure el contacte amb altres cultures i afavorir les relacions socials.
 • GEP. Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat.
 • E-twinning.  Intercanvis lingüístics a través d’una plataforma digital europea que  ens proporciona eines per aprendre, comunicar-nos, col.laborar i desenvolupar projectes comuns.  
Actuacions per afavorir els alumnes amb situacions desafavorides i millorar el clima del centre:
 • TEI. Programa dirigit a la millora de la convivència i del clima del centre a través d’una estratègia de prevenció. Aquest programa es porta a terme entre els alumnes de 1r i 3r d’ESO del centre.
 • TEA. Taller d’estudi dirigit als alumnes del primer cicle de l’ESO que necessiten un suport acadèmic i presenten algunes mancances a nivell socioeconòmic. Els professors d’aquest taller són alumnes del centre de 1r de batxillerat.
 • Educador social. Professional que coordina i desenvolupa diferents projectes dirigits a millorar la integració i cohesió social dels alumnes del centre.
 • Dinamització de patis. Propostes d’activitats a les hores de l’esbarjo per tal de millorar el clima del pati, al mateix temps que es potencia la millora de la cohesió social.
 • Reutilització de llibres. Programa de reutilització de llibres de text per contribuir a l’accessibilitat als recursos per part de totes les famílies del centre. Aquest programa el dirigeixen el
Programa per potenciar la creativitat en les arts escèniques:
 • Optativa de teatre a la ESO. El teatre com a optativa transversal al llarg de tota l’ESO per possibilitar un itinerari que pot tenir continuïtat amb el batxillerat artístic.
 • Arts escèniques al batxillerat. El teatre es converteix en el batxillerat artístic en una matèria de modalitat. Els nostres alumnes fan al llarg dels dos anys de batxillerat varies obres de teatre i participen en diferents concursos de teatre de les comarques gironines.
 • Participació a la trobada de corals. Els alumnes de primer i segon de la ESO, participen activament en la trobada de corals de les comarques gironines.
 • Participació a la cantata de la UAP. Els alumnes del centre participen en la cantata solidaria de la UAP, on participen centres de totes les comarques gironines.
 • Participació al CaixaEscena. Programa que promou la pràctica  teatral en centres educatius. Gràcies a aquest programa on només participen alguns centres escollits, els alumnes de 1r de batxillerat  han pogut fer una sèrie de masterclass amb professionals del teatre.
 • Participació al concurs de teatre de Blanes. El nostre centre participa des de fa molts anys de la mostra de teatre amateur de Blanes, on s’ensenyen les diferents produccions tant en català, com en castellà, àngles o francés de les comarques gironines.
 • Participació al concurs de teatre en Francès: COUP DE THÉÂTRE. Participació per part dels alumnes de primera i segona llengua estrangera de francès del concurs de teatre en francès. Enguany aquest concurs s’ha fet a Osca.
 • Projecte PLANTERS de dansa. Projecte que pretén incorporar i potenciar el teatre, la música i la dansa en escoles públiques, amb l’objectiu d’afavorir la integració social.
Programa per potenciar la creativitat en les arts plàstiques:
 • Participació en el concurs de disseny biblioteques.
 • Optatives de disseny a la ESO i batxillerat.
 • Participació en el projecte CREATIVA’T.
 • Creació d’un projecte artístic amb l’associació ALEPH.
 • Exposicions dels treballs dels alumnes.
Actuacions per potenciar el treball entre iguals:
 • Treball de síntesi. Conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, des de 1r a 3r de l’ESO per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit que l’alumnat sigui capaç d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.
 • Treballs cooperatius. Eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. Es realitzen en la major part de les matèries del centre.
 • Projecte de recerca de 4t. Conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.
 • Integració de la coavaluació i l’autoavaluació a les dinàmiques d’aula. Implicació dels alumnes en els processos de coavaluació i autoavaluació per tal que ells mateixos aprenguin a regular el propi procés d’ensenyament-aprenentatge, identificar les dificultats i reconduir-les.
Potenciar la coeducació:
 • Creació d’un grup LGTBI. Grup creat amb l’objectiu de  promoure el respecte a la diversitat sexual a través de diversos tallers i activitats dirigits a tots els alumnes del centre.  
 • Tallers internivells per part del grup de coeducació del centre. Tallers planificats, organitzats i desenvolupats pels alumnes, al voltant de dates significatives,  que tenen com a objectiu fer disminuir tant com sigui possible els efectes i conseqüències d’una educació sexista sobre els nens i les nenes.
Actuacions enfocades a millorar la competències lingüístiques:
 • AVANCEM. Programa que té com objectiu reforçar la competència plurilingüe dels alumnes implementant un ensenyament de les llengües competencial que incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre els professors de llengua.
 • Revista i blog del centre Mardescrites. Revista digital on els alumnes de l’optativa de Revista de 3r convinen la descripció de les diferents activitats que es duen a terme al centre, amb entrevistes a professors o altres companys del centre.
 • Certamen de lectura en veu alta. Es tracta d’un certamen per potenciar la lectura com una eina primordial i bàsica de la resta d’aprenentatges.
Potenciar la competència científica:
 • Projecte de recerca de 4t. Es potencia la competència científica permetent a l’alumne plantejar-se preguntes sobre aspectes que li interessen, i extreure’n conclusions a partir de l’ús de  metodologies diverses.
 • Treball de recerca. Treball d’investigació i recerca que duen a terme tots els alumnes de batxillerat del centre tutoritzats per un professor.
 • Treball específic de laboratori i taller. Treball pràctic que es realitza en petits grups en els laboratoris de ciències, física i química i en el taller de tecnologia.
Actuacions per l’acompanyament personalitzat de l’alumne/a:
 • Orientació acadèmica i professional. S’acompanya a l’alumne al llarg de tota l’escolarització, preparant per la presa de decisions sobre itineraris formatius.
 • Consell orientador. S’elabora un consell orientador per guiar a l’alumne i ajudar-lo a la presa de decisions.
 • Carpeta de seguiment. Es realitza el seguiment de l’alumne al llarg de tota l’ESO, donant continuïtat d’un curs a un altre.
 • Atencions individualitzades. S’atén de forma individualitzada a qualsevol alumne que presenti alguna necessitat.
 • PAT. Un pla d’acció tutorial viu i dinàmic adaptat a cada un dels cursos i amb coordinació entre ells.
Programa per l’atenció a alumnes amb NESE:
 • Àrea de reforç alternatiu. Programa de diversificació curricular per atendre a alumnes de 1r i 2n d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Aula Oberta. Programa de diversificació curricular per atendre a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Projecte Singular. Projecte que ofereix una alternativa de formació a alumnes de 4t de l’ESO i combina el treball competencial a l’aula amb una formació pre-laboral en diverses empreses del municipi.
 • Unitat d’Escolarització compartida. Alternativa a l’escolarització ordinària que combina el treball de les competències bàsiques en el centre, amb un treball molt més manipulatiu en un taller.  
 • Aula Acollida. Aula per una atenció específica i personalitzada per l’alumnat nouvingut.