Sortides laborals

A)Àmbit professional i de treball.

Aquest professional exercirà la seva activitat en l’àrea del medi ambient de diferents sectors industrials.

Els principals sectors d’actuació d’aquest professional són:

 • Indústries i laboratoris de qualsevol sector amb necessitats de tractament d’aigües, control de contaminació atmosfèrica i reciclatge, i tractament i control de residus sòlids o líquids.
 • Indústries que es dediquin al tractament d’aigües, a la contaminació atmosfèrica i als residus.
 • Consultoris mediambientals.
 • Departaments o àrees de medi ambient de centres oficials: ajuntaments, comunitats autònomes i ministeris.

En aquests sectors pot desenvolupar activitats en els camps de:

 • Depuració d’aigües residuals, urbanes i industrials.
 • Control de contaminació atmosfèrica: emissions, soroll i vibracions.
 • Reciclatge, tractament i control de residus urbans, industrials i agrícoles.
 • Estudis i informes d’auditories ambientals i avaluacions d’impacte ambiental.
B) Àmbit funcional i tecnològic.

Aquest tècnic en química ambiental exerceix fonamentalment les funcions relacionades amb el medi ambient i, concretament, les subfuncions de:

 • Depuració d’aigües.
 • Control de contaminació atmosfèrica.
 • Residus.
 • Auditories ambientals i avaluacions d’impacte ambiental.

Les principals ocupacions i els llocs de treball més rellevants que pot desenvolupar després d’haver adquirit la competència professional definida pel títol són:

 • Membre i/o responsable mediambiental de les indústries.
 • Membre i/o responsable mediambiental de centres oficials.
 • Responsable d’instal.lacions de recuperació i tractament de residus.
 • Assessor ambiental d’empreses i administracions.
 • Aquest tècnic és polivalent en les funcions pròpies de la Química ambiental, però pot especialitzar-se en:
 • Depuració d’aigües.
 • Reciclatge i tractament de residus.
 • Control d’emissió de contaminants a l’atmosfera.
 • Auditories ambientals i avaluacions d’impacte ambiental en diversos àmbits: aigües, residus i sector químic.