Pràctiques en Empreses (FCT)

La formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes del CFGS de Química Ambiental en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’Institut Mercè Rodoreda i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu obligatori (curricular) del CFGS de Química Ambiental. En aquesta pàgina web hi ha un recull d’experiències dels alumnes del cicle formatiu fent les seves FCT

Què suposen per a l’alumne?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’apropament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
 • La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?
És un acord, subscrit amb model oficial, entre l’Institut Mercè Rodoreda i l’empresa, per tal que alumnes del CFGS de Química Ambiental puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Durada de les pràctiques
La durada de la formació pràctica en centres de treball serà de 440 hores (excepte si l’alumne gaudeix d’una exempció) organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de forma intensiva.
Hi ha la possibilitat de pròrrogues fins a un màxim d’un any en la mateixa empresa.

Quan es poden fer aquestes pràctiques
Com a norma general, les pràctiques no es poden començar abans del segon trimestre del curs. L’equip docent pot establir com a requisit per iniciar la FCT la superació de tots els crèdits en la darrera avaluació.

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

A l’escola:
El coordinador de formació professional.
Els tutors de pràctiques professionals.

A l’empresa:
Una persona responsable (tutor d’empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional  de l’Institut Mercè Rodoreda, del Pla d’activitats que l’alumne ha de realitzar a l’empresa.

A l’Administració:
El Servei de Relacions Escola-Empresa, que s’ocupa d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

FCT al CFGS de Química Ambiental

a) Durada: 440 hores (excepte si l’alumne gaudeix d’una exempció).

b) Objectius terminals.

Adaptar-se, de manera responsable i participativa, a l’àrea del medi ambient de diferents sectors industrials en els processos de depuració d’aigües, tractament de contaminació atmosfèrica, reciclatge i tractament de residus, i control d’emissions.

Afrontar, amb progressiva autonomia, organització i iniciativa en el treball, les tasques d’organització i gestió de mesures de protecció ambiental, d’inspecció i control d’instal.lacions per a la prevenció i conservació de l’ambient, i d’anàlisi de mostres d’afluents i d’efluents.

Valorar el conjunt d’accions realitzades a l’empresa a partir dels interessos i aptituds personals i de l’experiència acumulada en la formació en el centre de treball.

c) Tipus d’activitats formatives de referència proposades (possibles tasques que es poden fer a l’empresa).

1. Activitats formatives de referència relacionades amb l’anàlisi de l’impacte ambiental i l’elaboració d’auditories mediambientals:

1.1 Anàlisi del compliment de la normativa mediambiental d’un procés o entorn:

 • Analitza tots els processos susceptibles de produir contaminació.
 • Identifica els agents que poden produir contaminació.
 • Avalua la magnitud dels danys que poden produir els agents identificats.
 • Interpreta les directrius mediambientals i la normativa específica de l’empresa.
 • Té en compte la nova normativa mediambiental.
 • Col.labora en l’elaboració del pla d’adaptació de l’empresa a la nova normativa mediambiental.

1.2 Control dels plans de prevenció ambiental i de tractament de residus segons les normes i els procediments establerts:

 • Localitza els punts de control en els quals s’han de mesurar els paràmetres de procés relacionats amb la producció de contaminants.
 • Comprova que els paràmetres es mantenen dins dels valors establerts.
 • Comprova que les operacions de prevenció i de tractament es realitzen seguint les especificacions fixades.
 • Proposa mesures correctives i informa els superiors.

1.3 Participació en la realització d’auditories externes, internes i mixtes de medi ambient:

 • Prepara les llistes de la revisió aplicable per a l’auditoria.
 • Aplica les llistes de la revisió quan es realitza l’auditoria.
 • Comprova que s’ha acomplert la política i els objectius de l’empresa en matèria del medi ambient.
 • Segueix periòdicament les accions correctives derivades de l’auditoria fins al seu compliment.

1.4 Registre i control dels valors ambientals:

 • Arxiva els resultats de control dels processos de tractament.
 • Actualitza el registre de medi ambient exigit per l’administració.
 • Realitza els estudis estadístics dels resultats.
 • Manté l’historial dels equips utilitzats en el procés de tractament.

2. Activitats formatives de referència en el control d’emissions a l’atmosfera:

2.1 Inspecció del funcionament dels equips de depuració, detecció i tractament de contaminants gasosos:

 • Revisa els sistemes existents de depuració d’abocaments i els sistemes d’emergència segons les instruccions.
 • Registra les anomalINS trobades i pren les mesures adequades per a reparar-les.
 • Comprova el correcte funcionament dels sistemes de detecció i els ajusta a les condicions de treball.
 • Comprova el tractament a partir de les anàlisis de l’efluent.

2.2 Mesura dels nivells de contaminació gasosa en els llocs programats:

 • Recull una part alíquota de l’emissió gasosa i en mesura el volum.
 • Anota les condicions en què es pren la mostra.
 • Condiciona la mostra tenint en compte el paràmetre que s’ha de mesurar i les seves interferèncINS.
 • Analitza cada contaminant i els seus valors en funció de la unitat de volum emprada.

2.3 Enregistrament i tractament dels valors obtinguts:

 • Recull els resultats analítics en els suports establerts.
 • Compara els valors obtinguts amb els que exigeix la normativa i els plans de prevenció de l’empresa.
 • Aplica tècniques estadístiques per a relacionar-les amb les condicions de funcionament dels equips i l’optimació del tractament.

2.4 Formalització dels requeriments de la legislació sobre emissions atmosfèriques:

 • Comprova que totes i cadascuna de les emissions a l’atmosfera estan dintre dels límits que fixa la normativa específica.
 • Té en compte les condicions geogràfiques de la població i les condicions meteorològiques.
 • Estudia la nova normativa vigent i la dóna a conèixer.
 • Estudia i analitza les noves alternatives de tractaments, per a aplicar-les, si escau.

3. Activitats formatives de referència en el control de residus sòlids:

3.1 Minimització i control de tractaments de residus sòlids:

 • Recull els residus sòlids no reciclables per al seu tractament, segons les instruccions.
 • Recupera els residus sòlids per a la seva utilització.
 • Analitza cada abocament i fa propostes per trobar alternatives que en permetin la reutilització.
 • Separa cada residu sòlid segons el tractament que s’ha d’aplicar.
 • Efectua el procés de transformació dels residus sòlids segons els paràmetres de treball establerts.
 • Deixa a punt per a una utilització posterior els equips emprats en el tractament.

3.2 Anàlisi de residus sòlids:

 • Realitza la presa de mostres de cada residu sòlid segons les instruccions.
 • Condiciona la mostra per a l’aplicació de la tècnica analítica corresponent.
 • Valora els resultats de les tècniques analítiques aplicades per a conèixer el grau d’aprofitament en la reutilització i/o nivell de toxicitat del residu.
 • Relaciona la tècnica analítica aplicada al residu amb l’eficàcia del tractament.

3.3 Supervisió de les operacions bàsiques d’abocament:

 • Comprova que els residus han estat col·locats en l’abocament amb la composició química i el nivell de toxicitat permesos.
 • Realitza les operacions bàsiques d’abocament segons les instruccions de minimització de residus.
 • Coordina la tramesa de l’abocament amb l’empresa que l’acollirà.

3.4 Formalització dels requeriments de la legislació sobre els residus:

 • Comprova que tots els abocaments compleixen les normes establertes.
 • Registra l’anàlisi de cada abocament i també les dades referents a l’origen, al tractament i a la destinació.
 • Posa al dia tots els arxius sobre els abocaments realitzats segons la normativa.
 • Estudia les situacions de risc per l’entorn i els treballadors i pren les mesures de prevenció oportunes.

4. Activitats formatives de referència en el tractament d’aigües residuals:

4.1 Supervisió del funcionament de la planta depuradora:

 • Realitza el manteniment preventiu dels equips segons el programa previst.
 • Realitza l’ajust dels equips de lectura segons les instruccions.
 • Anota les anomalINS detectades en els equips en funcionament i pren les mesures adequades per a corregir-les.
 • Manté en estat operatiu els equips de reserva.
 • Ajusta els equips que mesuren les variables del procés a les necessitats de tractament.
 • Calibra els equips de planta que analitzen paràmetres físics i/o químics dins del programa establert.
 • Comunica els errors detectats en els ajustos i calibratges.
 • Manté estables els paràmetres i dins del rang de treball previst per cabal d’aigua tractada.

4.2 Ajust de dosificacions i realització d’assaigs:

 • Comprova que els tancs d’emmagatzematge de reactius han arribat al nivell que n’assegura la dosificació en continu.
 • Prepara els reactius químics que s’aporten al procés, segons les instruccions.
 • Realitza els cabals de dosificació segons les dades analítiques subministrades pel laboratori i el cabal de tractament.
 • Analitza en els fluids diferents dosificacions de reactiu per a trobar la dosificació òptima.
 • Aplica càlculs per conèixer la dosificació de reactiu necessari en unitats de volum del fluid que s’ha de tractar.

4.3 Presa de mostres en la planta de tractament:

 • Pren les mostres a les plantes de tractament en el moment, lloc i nombre significatiu.
 • Aplica la tècnica apropiada de presa de mostres segons el fluid i els paràmetres que s’han d’analitzar.
 • Conserva la mostra en funció del paràmetre que s’ha d’analitzar i el temps en què s’efectuarà.
 • Col.loca l’etiqueta a l’envàs indicant de quina mostra es tracta, i les condicions de mostreig.

4.4 Anàlisi de mostres:

 • Calibra els equips respecte al patró o espècies químiques.
 • Porta l’equip necessari per fer l’anàlisi al lloc del mostreig.
 • Contrasta les solucions preparades amb les del patró.
 • Condiciona prèviament la mostra a l’anàlisi, segons la tècnica adequada al tipus de mesura.
 • Expressa els resultats de l’anàlisi en unitats que permetin una identificació ràpida de la magnitud del paràmetre.
 • Compara els valors obtinguts amb els esperats i en justifica la desviació.

4.5 Formalització dels requeriments de la legislació sobre les aigües residuals:

 • Interpreta la normativa vigent i els camps d’aplicació de les aigües residuals.
 • Recull la normativa en les instruccions de treball de la planta i comprova que les aigües residuals compleixen totes les especificacions.
 • Analitza noves alternatives de tractament per tal d’adequar-les a la normativa cada vegada més exigent.

d) Criteris generals d’avaluació:

 • Analitza l’àmbit de treball i identifica les relacions laborals i el marc organitzatiu i de funcionament de l’empresa.
 • S’adapta a les característiques organitzatives i a les situacions pròpINS del centre de treball.
 • Actua amb responsabilitat en el centre de treball, tenint en compte la normativa legal i les condicions de seguretat establertes.
 • Interpreta i executa les ordres rebudes amb rapidesa i precisió.
 • Es responsabilitza del treball que desenvolupa i es comunica amb la persona adequada en cada moment.
 • Manifesta una actitud de respecte envers els procediments i les normes internes de l’empresa, i té en compte les normes ètiques i legals establertes.
 • Analitza les repercussions del seu treball en el sistema productiu.
 • Treballa, quan cal, en equip, corresponsabilitzant-se, cooperant, respectant i valorant el treball dels altres.
 • Adopta una actitud participativa, s’interessa per aprendre i té iniciativa en relació amb les tasques encomanades.
 • Té una visió de conjunt i coordinada dels equips de descontaminació i tractament de l’atmosfera, aigües i sòlids, i també del control dels residus produïts en els processos de producció.
 • Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assignada, utilitzant els canals existents.
 • Executa les tasques ajustant-se progressivament als nivells particulars de l’empresa.
 • Fa les tasques amb ordre, neteja i pulcritud, i respecta el temps establert.
 • Manté l’àrea de treball assignada dins els paràmetres de neteja i ordre correctes.
 • Registra i arxiva els resultats i els comunica fent ús dels suports apropiats.
 • Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica les causes i proposa possibles solucions.
 • Interpreta i expressa la informació amb la terminologia i/o la simbologia i els mitjans propis de treball.
 • Identifica les característiques particulars dels mitjans de tractament, utillatges, equips i eines, i hi aplica els procediments tècnics adequats.
 • Identifica les característiques i particularitats de materials, productes i nivell de qualitat propis del centre de treball.
 • Identifica les condicions de l’empresa més relacionades amb la seva professió per tal que puguin ésser millorades.
 • Identifica les activitats, tasques i àmbits de treball que s’adeqüen millor a les aptituds personals i als interessos professionals.
 • Identifica els aspectes positius i negatius de l’àmbit de treball: condicions de seguretat personal i mediambiental, riscs, relacions personals, etc.