Normes i horaris

Assistència i puntualitat:
 • Les resolucions d’organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2019-20 indiquen que l’assistència a les classes i a les visites és obligatòria.
 • La no assistència (més del 20% de faltes per crèdit) pot comportar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
 • Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit immediatament. Només s’acceptaran justificants oficials. Sempre que sigui possible cal avisar prèviament de les futures faltes d’assistència. A partir d’un determinat nombre de faltes d’assistència es rebrà un apercebiment per escrit. L’acumulació d’apercebiments serà sancionable i poden inhabilitar l’alumne per a continuar els estudis al centre.
 • La manca de puntualitat distorsiona el bon funcionament de les activitats lectives. Per això no es permetrà l’entrada a una classe que ja hagi començat. D’altra banda, les sortides es faran exactament a l’hora prevista.
Normes:
 • Cal tenir en compte que es comparteixen espais amb els alumnes d’ESO i Batxillerat, i que aquests no poden sortir del centre sense permís escrit dels pares, que ha d’estar visat per el/la tutor/a corresponent.
 • Hi ha un timbre que marca els canvis de classe.
 • Els alumnes que arribin més de 5 minuts tard al centre sense justificació no hi podran entrar.
 • L’entrada al centre és per la Rambla Marina. La porta gran del carrer Cobalt és només per als cotxes.
 • L’aparcament serà accessible de 15:20 a 15:35 h i de 21:20 a 21:30 h. Els alumnes del Cicle de Química Ambiental que ho sol·licitin (complimentant la sol·licitud corresponent) podran utilitzar-ho, només entre aquests horaris, fent ús de l’intèrfon que hi ha al costat de la porta, sempre i quan ho permeti l’aforament.
 • L’alumnat ha d’esperar al professorat a l’aula.
 • Està prohibit portar, manipular, exhibir o fer servir un mòbil o aparell gravador dins del recinte escolar o durant les activitats lectives que es realitzen fora del centre.
 • No està permès fer servir aparells reproductors durant les activitats lectives, tant si es realitzen dins del recinte escolar com fora
 • És prohibit fumar a tot el recinte del Centre.
 • És prohibit menjar i beure en hores lectives.
 • L’accés al passadís de la sala de professors és prohibit a l’alumnat.
 • L’accés al bar del Centre és per l’exterior (a través del patí).

Descàrrega: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (capítol de convivència)

Horaris curs 2019-20:

Grup A (1)

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
15:30-16:30 C3 C6 C2 C6 MICRO
16:30-17:30 C3 C8 C2 C6 MICRO
17:30-18:25 C3 C8 C2 OBL i EINES C2
18:25-18:45
18:45-19:40 C5 C4-QA C8 OBL i EINES C2
19:40-20:35 C5 C4-QA C4-QA C8 C7
20:35-21:30 C5 C4-QA C4-QA C8 C7

Grup B(2)

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
15:30-16:30 C4-QA C1/C8 C4-QA C8 C2
16:30-17:30 C4-QA C6 C4-QA C8 C2
17:30-18:25 C4-QA C6 C6 C8 C7
18:25-18:45
18:45-19:40 C3 C5 C2 C8 C7
19:40-20:35 C3 C5 C2 OBL i EINES MICRO
20:35-21:30 C3 C5 C2 OBL i EINES MICRO

Grup A-B (3)

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
15:30-16:30 C5 C2
16:30-17:30 C5 C2
17:30-18:25 C5 MICRO
18:25-18:45
18:45-19:40 C4 C3 MICRO
19:40-20:35 C4 C3 C7
20:35-21:30 C4 C3 C7

Nota: