GEP

Projecte GEP i creació del grup impulsor

El curs 2016-17 el centre engega el GEP (Grup d’Experimentació Plurilingüe) amb la participació de 3 professors del centre que tenen l’objectiu de formar-se per impartir classes de les matèries de tecnologia, ciències i dibuix en llengua anglesa com a llengua vehicular. Es crea el grup impulsor que durant 3 anys s’ha de formar i ha d’acabar consolidant el model plurilingüe al centre.

Projectes GEP
Grup impulsor
Els projectes emmarcats dins del GEP són projectes on es fomenta la metodologia d’AICLE i l’ABP. A continuació teniu un recull de tots els projectes que s’han dut a terme o s’estan generant en l’actualitat:

Projectes del curs 2016-17:
Projectes del curs 2017-18:
Durant el curs 2017-18 comencen les reunions de coordinació GEP.

En aquestes reunions el grup impulsor gestiona les diferents activitats que els professors comencen a fer dins del marc del plurilingüisme en les seves matèries.

Es fa un recull i una posada en comú de les accions que el professorat comença a treballar dins de les seves matèries.

Amb la coordinació i la implicació del professorat es pretén que l’anglès esdevingui una llengua vehicular més ja que afavoreix que l’alumnat estigui en contacte el màxim temps possible amb aquesta i la faci servir com a llengua vehicular.

Què és el GEP?

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al Plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d’organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l’aula donen continuïtat a l’autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüístic, i les línies d’aplicació del Pla de Lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstos en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.

Reflexió en els centres escolars

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Els centres escolars treballen en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre i el paper de les altres llengües oficials.

– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars.

– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

 

Centres participants

Per més informació feu click.

Amb el suport de: