Projecte educatiu

Trets d’identitat del centreResultado de imagen de institut gorgs


L’Institut Gorgs és un centre educatiu públic al servei de la societat que es defineix com a inclusiu, renovador i de qualitat, laic, democràtic, català i coeducatiu.

 • Inclusiu: l’Institut Gorgs acull totes les persones sense fer distincions per raó de la seva procedència, sexe, orientació sexual, cultura, condició social, llengua o ideologia. L’Institut Gorgspotencia una sèrie d’actituds encaminades a la construcció d’una veritable convivència i ajuda l’alumnat a elaborar gradualment la seva escala de valors per tal que, en el seu moment, puguin fer les pròpies opcions personals, acadèmiques i professionals fonamentades en el respecte mutu i la cooperació solidària.
 • Renovador i de qualitat: l’Institut Gorgs atén la formació integral de l’alumnat i vetlla perquè l’ensenyament-aprenentatge de tots els continguts assoleixi un nivell plenament satisfactori. L’Institut Gorgs va integrant les noves tecnologies i els avenços pedagògics en el procés educatiu.
 • Laic: és un centre que es manté al marge de tot tipus d’influència doctrinal i es manifesta independent de qualsevol condicionament religiós.
 • Democràtic: l’Institut Gorgs s’insereix en una societat oberta, participativa, lliure i plural i prepara l’alumnat per a viure-hi i col·laborar en la seva millora.
 • L’Institut Gorgs s’implica en la construcció d’aquest model de societat, tant des del punt de vista dels valors que transmet com des de la seva pròpia gestió. Pretén educar en l’esperit democràtic a partir de la participació de l’alumnat en les tutories de manera que assumeixin les seves responsabilitats col·lectives i individuals. L’Institut Gorgs defensarà els mètodes democràtics en les discussions, en la presa de decisions i en la resolució de conflictes interpersonals i de caràcter pedagògic o de gestió que afectin la vida interna del centre, la qual cosa vol dir utilitzar les vies legals de participació en els òrgans de gestió.
 • Català: l’Institut Gorgs vol ser fidel a la realitat del país i procura la integració de tots els i les components a una realitat catalana dinàmica i pluralista, on s’interpreti la catalanitat com una
  porta oberta a la comprensió i apreciació d’altres cultures i comunitats. La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’Institut Gorgs.
 • Coeducatiu: l’Institut Gorgs és coeducatiu; per tant, va més enllà de l’ensenyament mixt i treballa per la igualtat i per eliminar les discriminacions. Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense discriminació per raons de sexe. És per això que posem especial cura perquè la programació dels continguts i activitats educatives no sigui discriminatòria, perquè els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i orientació i perquè puguin participar en la vida del centre amb el mateix grau d’igualtat i responsabilitat.

Línia metodològica

La línia metodològica de l’institut propicia el diàleg i el consens entre els professors; així doncs, potencia els equips docents i de departament, les decisions dels quals predominen sobre les individuals.

Ens plantegem l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip, adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat i, per aquest motiu, ens organitzem per nivells i departaments.
Volem fer de l’acció tutorial l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a la formació integral del nostre alumnat.

Optem per la potenciació de l’autonomia i la sociabilitat. Procurem que l’alumnat desenvolupi la seva capacitat d’aprendre per si mateix i també la de treballar en equip.
Assumim l’atenció a la diversitat com un principi bàsic de la nostra acció educativa. Es tracta d’adaptar la metodologia i els recursos a les característiques de l’alumnat perquè cadascun d’ells desenvolupi, en el grau més gran possible, les seves capacitats. Per aconseguir-ho, es procura que les activitats escolars siguin flexibles i variables, que afavoreixin la seva implicació i participació.

Entenem l’avaluació com un procés:
 • Continu: basada en una observació sistemàtica del procés d’aprenentatge.
 • Global: que no valora solament l’assimilació de determinats continguts sinó el desenvolupament de les competències que l’alumnat pot realitzar en el si de la comunitat educativa.
 • Diversificat: en tècniques i procediments.
 • Integrador: ja que està presidit pels objectius generals de l’etapa entesos com a parts d’un tot interrelacionat, en el qual s’han d’emmarcar les noves adquisicions i que té com a principal propòsit detectar les necessitats de l’alumnat i proporcionar-li els ajuts oportuns per arribar als objectius previstos.

Projecte educatiu de centre

Escola en catala ara i sempre
prouretalladesgorgsprouretalladesgorgs