PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2017-2018

PREINSCRIPCIÓ 2017-2018
Documentació

Del 23 de març al 4 d’abril de 2017, juntament amb la sol•licitud de preinscripció, s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc:

1. La documentació identificativa

l’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació com ara certificat de naixement (o si es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família);
l‘original i una fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres;
l’original i una fotocòpia del DNI de l’alumne/a;
l’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), quien tingui.
El numero d’identificació de l’alumne(RALC) .L’heu de sol•licitar al centre on estudiïn ara els vostres fills

(Els alumnes que ja estiguin cursant ESO d’altres centres hauran de portar el butlletí de notes de la primera avaluació.)

2. La documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat al•legats a la sol•licitud, si és el cas.

•Fulls d’empadronament
•Certificats de centres
•Informes emesos per metges del sistema públic de salut
•Etc.

SECRETARIA HORARI D’ATENCIÓ
PREINSCRIPCIONS 2017-2018
23 de març al 4 d’abril

DILLUNS 9.00h -13.00h I15.30h -18.00h
DIMARTS 9.00h -13.00h
DIMECRES 9.00h -13.00h I15.30h -18.00h
DIJOUS 8.30h -14.00h
DIVENDRES 8.30h -14.00h

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2017-2018

ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE

1. És important demanar el màxim possible d’opcions de centre. Marcar una única o poques opcions no és pas un mètode útil per obtenir plaça al centre desitjat. Quan no es pot assignar plaça a cap dels centres demanats, s’assigna plaça d’ofici.

2. La falsedat o el frau en les dades al•legades, així com la presentació de més d’una sol•licitud per accedir a ensenyament sin closos en el mateix procediment, comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

3. Si l’alumne/a ja està escolaritzat i es demana un canvi de centre, en el cas que no es marqui la casella d’assignació d’ofici s’entén que la família vol que romangui al centre actual si no obté plaça a un dels centres demanats.

4. Un cop realitzat el procés de preinscripció, cal tenir en compte les dates següents:

-24 d’abril: Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.
-25 al 27d’abril: Reclamacions.
-3 de maig: Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció alcentre
amb la puntuació definitiva, un cop resoltes les reclamacions. Aquesta llista
no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.
-2 de juny: Publicació de la llista d’alumnes admesos al centre.
-12 al 16 de juny: Període de matrícula 1er ESO. La preinscripció no és
vàlida si no es fa la matrícula.
-26 al 30 de juny: Període de matrícula 2on 3er 4rt SENSE ASSIGNATURES PENDENTS. Els alumnes d’ESO que han participat en el procés de preinscripció tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de manifestar-nos, durant aquest període, la seva voluntat de mantenir la plaça mentre esperen els resultats de l’avaluació de setembre.
o6 al 8 de setembre: Els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer ara presentant el butlletÍ original de l’avaluació extraordinària o perden la plaça assignada.

5. Els centres educatius no recullen sol•licituds fora de termini de les famílies que han participat en el procés de preinscripció. Aquestes famílies han d’adreçar-se, si desitgen canviar la seva assignació, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta mesura és més beneficiosa per a les famílies perquè la comissió de garanties anirà introduint les peticions per rigorós ordre d’arribada i les podrà prioritzar, cosa que no poden fer els centres educatius.

6. Podeu trobar informació sobre la preinscripció i matrícula a la pàgina web del
Consorci d’Educació de Barcelona http://www.edubcn.cat/ca/