ESO

L’ESO és l’última de les etapes de l’ensenyament obligatori. Comprèn quatre cursos i aplega habitualment alumnes dels 12 al 16 anys.

A l’Institut Barcelona Congrés organitzem l’ESO en 4 grups per curs amb un nombre d’alumnes de 20 per aula per poder fer un treball més personalitzat.

A 4t d’ESO incorporem un cinquè grup de Diversificació curricular per aquells alumnes amb un itinerari més professional. Aquest grup treballa a amb un currículum organitzat per àmbits i incorpora pràctiques laborals en l’horari lectiu. 

Objectius de l’ESO:

Segons el currículum vigent, l’ESO té com a objectius

 1. Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.
 2. Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  1. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
  2. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
  3. La sensibilitat artística i la creativitat.
  4. La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
  5. El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
  6. La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
  7. L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.