Simultaneïtat d’estudis amb música i dansa

Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de música

Els alumnes que cursin l’ESO i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO en els termes que s’indiquen en aquest document.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.
L’alumne que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

1.1 Alumnes d’ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional

Es poden convalidar les matèries següents:

 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)

No són convalidables: les matèries de cultura i valors ètics i de religió, el treball de síntesi (de primer a 3r) ni el projecte de recerca de quart curs.

Documentació que cal presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1).
 • “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU1).

Procés de convalidació
L’interessat presenta al centre on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de
música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU1).

Quan l’interessat presenta aquest document, el centre li lliura una fotocòpia de la sol·licitud amb acusament de recepció amb la data i signatura de la persona autoritzada del centre. El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional de música” .

La resolució es notifica per escrit a l’interessat i, en cas de disconformitat, s’hi pot presentar un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.
En cas que l’alumne deixi els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes pel que fa a les matèries que havien estat convalidades.

1.2 Alumnes d’ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada.

Matèries que es poden reconèixer
Les matèries d’ESO es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música d’entre 3 i 4 hores setmanals.
Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)
 • No es poden reconèixer: les matèries de cultura i valors ètics i de religió, el treball de síntesi de primer a tercer ni el projecte de recerca de quart curs.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)

No es poden reconèixer: les matèries de cultura i valors ètics i de religió, el treball de síntesi de primer a tercer ni el projecte de recerca de quart curs.

Documentació que cal presentar
“Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1).

“Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO” (Model CMU2).

Procés de reconeixement
L’interessat presenta al centre on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què
s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU2).

Quan l’interessat presenta aquest document, el centre li lliura una fotocòpia de la sol·licitud amb acusament de recepció amb la data i signatura de la persona autoritzada del centre.

El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives i/o de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model EMU3).

La resolució es notifica per escrit als interessats i, en cas de disconformitat, es pot presentar un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.
En cas que l’alumne deixi els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes pel que fa a les matèries que havien estat convalidades.