Informació sobre l’Escola de música Pere Burés

PREGUNTES I RESPOSTES

  1. Quin és el termini per presentar la preinscripció per al curs 2020-2021?

La preinscripció es podrà fer del dijous 18 al dimarts 23 de juny i es farà per via telemàtica, a través d’un formulari que s’habilitarà dins del període fixat.

Hi podreu accedir a través de l’apartat tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

En aquells casos excepcionals en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, ho comunicaran al correu de l’escola escola.musica@ajrubi.cat

i/o al telèfon 93 588 70 00 ext. 4410 i rebran les indicacions oportunes al respecte.

  1. Com he d’emplenar el formulari, en línia?

Sí, s’ha d’emplenar en línia. Si teniu algun dubte podeu escriure a l’adreça de correu de l’escola escola.musica@ajrubi.cat  o trucar al telèfon 93 588 70 00 ext. 4410.

Cal indicar totes les dades que es demanen.

 

  1. Quina documentació cal presentar en fer la preinscripció?

Majors d’edat

-Formulari de sol·licitud i fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant

Menors  d’edat

-Formulari de sol·licitud

-Fotocòpia del NIF del pare, mare o tutor/a

-Fotocòpia del llibre de família de la pàgina on és inscrit l’alumne/a o, si en té,  fotocòpia del seu NIF

-Fotocòpia de l’informe de NEE (Necessitats educatives especials), si és el cas.

 

  1. Quan podré consultar la llista de sol·licituds?

La llista de sol·licituds es publicarà el dimecres 1 de juliol al web municipal, s’hi accedeix a través de l’apartat tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

 

  1. Si he de comunicar una incidència en la llista, com ho he de fer?

Les possibles reclamacions es presentaran els dies 1, 2 i 3 de juliol; caldrà enviar un correu a escola.musica@ajrubi.cat

 

  1. Quins són els criteris d’admissió?

S’agruparan en primer lloc les peticions de sol·licitants amb domicili a Rubí, i en segon lloc, les de la resta de sol·licitants.

Seguidament, s’adjudicaran les vacants als sol·licitants que tinguin domicili a Rubí i, en cas que el nombre d’aquests sigui superior al de vacants, s’adjudicaran les places

per aquest ordre preferent:

1r als qui tinguin germans o germanes matriculats al centre

2n a la resta de sol·licitants, per sorteig

Si una vegada adjudicades places a tots els sol·licitants amb domicili a Rubí encara queden vacants, s’adjudicaran entre els sol·licitants que tinguin domicili fora de Rubí

i per aquest ordre preferent:

1r als qui tinguin germans o germanes matriculats al centre

2n a la resta de sol·licitants, per sorteig

No s’acceptarà cap sol·licitud que no porti adjunta tota la documentació requerida.

Fora del termini fixat, es podrà fer la preinscripció però no entrarà en sorteig i s’ordenarà per ordre d’entrada.

  1. Com podré consultar les llistes de sol·licituds ordenades?

Les llistes de sol·licituds ordenades es publicaran al web municipal el dijous 9 de juliol; s’hi accedeix a través de l’apartat tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

  1. Quan sabré si he estat admès/a?

Un cop finalitzat tot el procés, que inclou la publicació de llistes de sol·licituds ordenades, la resolució de reclamacions i el sorteig, l’Ajuntament fixarà un dia per publicar

les llistes definitives, en les quals s’indicarà els números de preinscripció que han estan admesos i els que formen part de les llistes d’espera.

  1. Quan i com s’ha de fer la matrícula?

Es fixaran uns dies concrets per fer la matrícula que serà presencial i amb cita prèvia.

L’Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés

Ajuntament de Rubí

Tel. 93 588 70 00

escola.musica@ajrubi.cat