Salut

Administració de medicaments
– Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge en què hi consti la  pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
– El pare, mare o tutor legal , ha de portar un escrit en què demani i autoritzi que el personal del centre docent administri al fill/a la medicació prescrita.
– L’administració de medicaments es farà a casa sempre que sigui possible, fins i tot en el cas d’antibiòtics.

Polls
– Cal que els pares vigilin la possible aparició d’ous.
– Prevenció (per a no contaminar els altres). S’haurà de comunicar a l’escola quan en tinguin i a més a més seguir unes mesures higièniques a casa.
– El Departament de Sanitat recomana que quan un alumne estigui parasitat no assisteixi a l’escola fins que no segueixi el tractament.

Us recordem que com a mesura preventiva cal mantenir el nen/a a casa en cas de: febre, descomposició, conjuntivitis o qualsevol altra circumstància que pugui suposar  el començament o desenvolupament d’una malaltia contagiosa .