Consell escolar

Què és el Consell Escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

  • Directora del centre, que n’és la presidenta.
  • Cap d’Estudis.
  • Secretari del centre, amb veu i sense vot.
  • Representant d’ensenyament de l’Ajuntament.
  • Sis mestres escollits pel Claustre.
  • Cinc pares/mares escollits entre ells.
  • Representant del personal administratiu i serveis.
  • Representant de l’AMPA (normalment President)
Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important. Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així fe

Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Com podem participar en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

  • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
  • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius

Els nostres representants del consell escolar són: acta-consell-escolar