CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de centre és l’òrgan màxim col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres.

Quines funcions té?

– Establir directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, aprovar-lo i avaluar-lo.
– Aprovar el reglament de règim intern de centre i resoldre conflictes disciplinaris.
– Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
– Elaborar directrius per a la programació de les activitats escolars complementàries i extraescolars i avaluar i aprovar la programació general.
– Analitzar el funcionament general del centre, avaluar-lo i aprovar la memòria anual.
– Escollir el director del centre.
– Decidir sobre l’admissió d’alumnes.
– Establir criteris sobre la participació del centre en diferents activitats i acordar les relacions de col·laboració amb altres centres per a finalitats culturals i educatives.
– Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions del centre

Qui forma part del Consell Escolar de centre?

Per raó del càrrec:
– El director o la directora del centre, que en tindrà la presidència.
– El cap d’estudis.
– El secretari, que tindrà la funció de fer l’acta de la reunió del Consell Escolar.

Com a membres electes:
– Representants del professorat.
– Representants dels pares i les mares.
– Un representant del personal d’administració i serveis.

Com a membres designats:
– Un regidor o representant municipal.
– Un membre de l’AMPA més representativa.

 

 

EQUIP DIRECTIU

 

REPRESENTANTS

MESTRES

REPRESENTANT

PARES/MARES

PAS

REPRESENTANT AJUNTAMENT

REPRESENTANT AMPA

DOLORS CASTELLANO MIREIA HINOJOSA  VANESSA MARTÍN SANDRA GREGORIO
MARTA PEREIRA ALBA GIL PILI PUENTE ELENA PELLICER
EVA PAREJO ROSA GONZALEZ JOSE MANUEL LARA  MIGUEL ÁNGEL MANZANO
VANESSA ALMENDROS  MIREIA ORTIZ