Trets d’identitat

  • Escola Pública: som una escola pública, i per tant depenent del Departament d´Ensenyament, oberta a tots els alumnes.
  • Laica: on cap persona és discriminada per la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa.
  • Llengua: la llengua vehicular de l´escola la Sèquia és el català. Contempla la incorporació progressiva i sistemàtica de la llengua castellana i de la llengua estrangera en els termes que marca la llei. Els costums i tradicions de Catalunya es treballen de manera periòdica i transversal per tal de donar a conèixer els principals trets d´identitat del país.
  • Aprenentatge competencial: prioritzem un aprenentatge competencial, respectant els diferents ritmes dels nostres alumnes.
  • Inclusiva: facilitant la integració dels alumnes al seu context sòcio-cultural, treballant valors com el diàleg, la tolerància, el respecte, la comprensió i, sobretot, una actitud solidària envers els altrs.
  • Pluralisme i valors democràtics: presentant als alumnes la idea d´una societat plural, en creences i ideologies. En el marc d´aquesta pluralitat no oblidem el respecte envers les diferents cultures i l´estimació per allò que és propi. Potenciant els valors democràtics per tal que l´infant se senti part integrant d´una societat, adoptant un paper actiu, renovador i crític.
  • Coeducadora: fonamentant la nostra pràctica en el principi democràtic del respecte mutu i la igualtat, evitant cap mena de discriminació.
  • Procés integral: entenent l´educació com un procés integral en el que els alumnes adquireixen una actitud positiva envers la diversitat, els valors de generositat i respecte envers els altres i envers l´entorn i unes normes, valors i hàbits que els faciliti les relacions humanes dins el context de la tolerància, la solidaritat i la pau.
  • Hàbits de salut: potenciant l´adquisió d´una hàbits de salut, tant en els aspectes físics com mentals.
  • Participativa: aprofitant les aportacions de tota la comunitat educativa.