Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre, si n’hi ha.

Es poden incloure també en aquesta secció altres documents més específics que també formen part del projecte educatiu, com ara: Projecte de convivència, Pla TAC, Pla d’acollida, Projecte d’escola i família, Comunitat d’aprenentatge, etc.

També pot ser interessant fer referència a altres projectes i activitats, com ara: Escola verda, Ràdio a l’escola, Art a l’escola, Cinema en curs, Taller de robòtica, Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), Revista de l’escola, Hort, …