Salut

El caràcter d’aquesta pàgina és bàsicament informatiu. En aquesta secció fem una referència directa a qüestions de salut que afectin directament als alumnes del centre. Hem categoritzat la informació entre

medicaments,

al·lèrgies

i paràsits.

 

Administració de medicaments als alumnes
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals (que el centre educatiu demana en el moment de la inscripció de l’alumne al centre) i seguir les recomanacions d’ús elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat, i se n’autoritzi l’administració als docents del centre.
En aquest sentit cal assenyalar que els docents només podran fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, mares, familiars o cuidadors en general, sempre que hagin tingut un ensinistrament previ. Aquí s’inclouen l’administració de medicaments: insulina, glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d’ús habitual en pediatria. També fer cures senzilles (erosions, petites ferides), així com la primera atenció a qualsevol incident inesperat.

Vacunacions
L’administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 5 s’especifica que l’execució del Programa de salut escolar als centres educatius (entre altres l’administració de les vacunes en els centres educatius) correspon als ajuntaments. A l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que en cada cas s’han d’administrar.
En el Calendari de vacunacions del Departament de Salut, hi ha actualitzades les vacunes que s’administren a cada edat.

Malalties transmissibles
Per tal d’informar les famílies sobre l’assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissible, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, ha publicat unes recomanacions amb uns “Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles“.

Vacunació en centres educatius

Gaudir d’un pes saludable des de petits. 10 consells per a famílies

Canal Salut. Infància i adolescència

COVID-19

Informes tècnics de resums dels casos de COVID-19 a Catalunya

Novetats científiques COVID-19