Consell escolar

El consell escolar, que és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

En el consell escolar estan representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries. Les escoles, en el marc del decret d’autonomia, poden adequar la composició del consell escolar adaptant-se a les seves característiques o necessitats.

Els pares i les mares dels alumnes matriculats en el centre educatiu formen part del consell escolar del centre i hi participen per mitjà de representants escollits en eleccions.