Història

QUI SOM ?

L’escola  Aldric, és una escola pública que es va posar en funcionament el curs 2006/07. Els trets que ens identifiquen com a centre són:

*Una escola coeducadora, respectuosa amb els interessos i les individualitats de tots i cada un dels alumnes i les alumnes.

* Una escola oberta, flexible, integradora …. que fomenti i potenciï les relacions personals.

* Una escola educadora en els valors: respecte, responsabilitat, autonomia, confiança i  cura.

* Una escola motivadora, acollidora i vivencial tant pel professorat com per a l’alumnat.

* Una escola capaç de potenciar la creativitat a través de la investigació, l’exploració de l’entorn i dels elements quotidians, que creï condicions per a la reflexió, el diàleg i el creixement en les relacions.

* Una escola on pares i mares es puguin comprometre, no com a clients i consumidors, sinó  com a coprotagonistes del fet d’educar.

La Primària va començar el curs 2007/08 per necessitats de massificació dels altres centres del municipi, cosa que li va donar una estructura força atípica: un grup de primer i segon amb 11 nens i un de tercer amb 18, procedents d’altres centres i, una gran part d’ells, estrangers. Mica a mica l’escola va omplint tots els cursos.

COM SOM?

L’alumnat està constituït majoritàriament per nens i nenes catalanoparlants dels municipis de Cassà (en un percentatge important), Llambilles, Campllong i Sant Andreu Salou, tot i que existeixen casos puntuals procedents d’altres poblacions.  Tot i així, al voltant d’un 20% de l’alumnat el constitueix població estrangera, de procedència diversa : Bolívia, Romania, Rússia, Polònia, Gàmbia, Mauritània, Marroc. En alguns casos, l’entorn familiar presenta un baix o nul nivell acadèmic. S’observa molta diversitat en les situacions econòmiques de l’alumnat del centre.

COM TREBALLEM?

El món que troba l’infant actualment és ple d’estímuls, ple d’informacions, ple de recursos… , on hem de decidir constantment cap on volem anar si no volem deixar que altres persones o el mateix entorn impersonal, actiu, frenètic ens porti, sense la nostra intervenció voluntària. És un món ple de camins oberts però que cal decisió per trobar el propi. És un món en el que cal saber una mica de tot per aprofundir més en el que ens interessa, ens emociona, ens agrada o necessitem.

En aquesta classe de món, tots tenim accés fàcil a informacions completes, diverses, actualitzades… i ja no és vàlid que l’ensenyament es basi en fer acumular aquestes informacions a les memòries dels nens i les nenes. Aquesta era potser la tasca adequada a altres temps on només uns pocs sabien o tenien accés al saber i ens havien de transmetre el seu coneixement, bé directament fent-nos d’ensenyants, bé indirectament donant-nos llibres de text on hi havia tot el que calia aprendre a cada edat i en cada moment.

En aquest món canviant, obert, divers, complex creiem que hem de formar als infants en la reflexió, la investigació, l’autoaprenentatge, la pràctica de treball en equip i la interdisciplinarietat com a base de la comprensió d’una realitat complexa. Hem d’ajudar-los a formular-se preguntes, a buscar respostes coherents, a processar-les i saber-les comunicar i transmetre de forma adequada.

Els nens i les nenes des de l’inici de la seva vida investiguen. En algunes coses necessiten el control, el suport, l’ajut i l’orientació de l’adult, en altres s’espavilen sols i és bo que se’ls permeti fer-ho. La nostra proposta es defineix rotundament per la defensa i potenciació d’aquest esperit investigador que tenen tots els nens i nenes en major o menor grau. La mestra, el mestre, ha d’acompanyar, servir de guia, de suport, d’orientador d’aquest procés.

Per això, les mestres que integrem el Claustre de l’escola hem arribat a uns acords metodològics per consens, que seran el marc d’actuació de totes les activitats que es proposaran en centre: Treball per projectes, ambients d’aprenentatge i plans de treball.