Consell escolar

El Consell Escolar de l’escola està format per vuit persones:

.- Directora i Secretària

.- Dues mestres

.- Un representant de l’AFA

.- Un representant de les famílies escollit pel procés d’eleccions.

.- Un representant de l’Ajuntament.

.- Un membre del sector PAS (personal d’administració i serveis)

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

  • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
  • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
  • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
  • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
  • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes..
  • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
  • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.