Espais d’aprenentatge

En diferents sessions de la  setmana es treballa per espais d’aprenentatge. Aquesta metodologia es basa en organitzar l’alumnat, l’espai i els materials d’una manera determinada per tal de construir un entorn en el que l’aprenentatge sorgeix d’una manera espontània. Gràcies a aquesta metodologia l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge ja que és ell qui fa els seus propis descobriments mitjançant la pràctica.  D’aquesta manera, basant-se en l’assaig-error, interioritza nous coneixements aconseguint un aprenentatge significatiu. A cada espai d’aprenentatge hi ha diferents propostes que propicien la investigació i el descobriment autònom guiat pels interessos de cada nen i nena. Aquest desenvolupa tot el seu potencial dins d’un espai el més natural possible, en el qual va observant, investigant i experimentant en un entorn confortable i acollidor.

La funció docent en la metodologia de treball per espais d’aprenentatge és la d’observador, guia, acompanyant, organitzador de materials i mediador del procés. El mestre dóna recursos als infants per a gestionar el temps i provoca situacions que afavoreixen l’aprenentatge significatiu. A partir de l’observació, els docents reformulen plantejaments i valoren la manera d’acompanyar a cada alumne. Els espais d’aprenentatge evolucionen i es modifiquen a mida que el curs avança, responent sempre als interessos i necessitats dels infants.

Objectius generals dels espais d’aprenentatge

  1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats
  2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
  3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
  4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
  5. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
  6. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
  7. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal.
  8. Pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.
  9. Endreçar el material de l’espai.