AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) som una entitat sense ànim de lucre formada per totes les famílies associades d’alumnes de l’Escola La Mirada i reconeguda legalment al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Donat que la nostra escola és de nova creació, i que som poques les famílies que la formem, hem establert una quota de 50€ anuals per família associada.

La finalitat de l’AFA és contribuir al bon funcionament de l’escola i a la millora de les condicions d’escolarització dels nostres fills i filles efectuant tot un seguit de tasques a través de la participació de les famílies. Vetllem per la qualitat de l’educació pública, en col·laboració amb tota la comunitat educativa. Pretenem també oferir un espai de suport i de dinamització a les famílies, organitzant activitats lúdiques i festives i també creant espais de debat i reflexió.

L’AFA s’encarrega de contractar, supervisar i gestionar els serveis prestats en horari no lectiu: bon dia, menjador i espai de migdia, esplai de tarda, extraescolars i casals. Actualment l’empresa contractada per a la realització d’aquests serveis és Paidos.

L’AFA gaudeix de representació al Consell Escolar amb un membre de la Junta Directiva (Cristina Ariza).

El desenvolupament de l’activitat de l’AFA s’articula en equips de treball formats per les famílies, a través de la Junta Directiva i principalment a través de les comissions, les quals actualment són mixtes (famílies – escola – equip directiu).

L’assemblea general de socis/es és l’espai destinat a la presa de decisions i a la posada en comú de les tasques que desenvolupen les comissions. Totes les famílies associades tenen dret a veu i vot en l’assemblea.

Per a facilitar un desenvolupament eficient i àgil, l’assemblea delega en la Junta Directiva les seves funcions, amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

Cada comissió s’especialitza en unes tasques determinades, sobre les quals en recull les idees aportades per les famílies, fa les seves pròpies propostes, dissenya les seves activitats i en controla la seva organització i desenvolupament. Les propostes de les comissions s’aproven en assemblea o bé a través de la Junta Directiva de l’AFA.

Comissions:
-Biblioteca
-Bricolatge
-Hort
-Informàtica
-Menjador-Extraescolars
-Festes
-Comunicacions
– Solidària
– Cultural

La Junta Directiva és la representació legal de l’associació. És l’organisme destinat a regir, administrar i coordinar l’activitat de l’associació, organitzant les seves tasques a través dels grups de treball i comissions.

Les persones que n’ocupen càrrecs són elegides per votació en Assemblea General. Segons els estatuts, els membres de la Junta exerceixen les seves funcions durant tres cursos escolars.

Equip de la junta actual:
Presidenta: Sara Loaiza
Secretari: Marc Gilabert
Tresorera: Diana Guirado
Vocal: Ferran Cruces
Vocal: Elías Martín

Per assolir els objectius de l’AFA donem importància de la necessitat d’estar coordinats amb altres AMPA i AFA de Catalunya. Per això som socis de la Federació d’AMPA de Catalunya (FAPAC). En un futur, valorem també formar part de la coordinadora d’AMPA de Sant Cugat del Vallès.

Entre totes les famílies fem la millor escola pels nostres fills i filles!
PARTICIPA-HI!

mail de contacte: afalamirada@gmail.com

portada_afa