NOFC

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

L’aplicació de les NOFC afecta tots els integrants de la comunitat educativa de l’institut-escola Baldomer Solà i haurà de vigilar i avaluar les normes inherents al present reglament, sempre amb un esperit de comprensió i de recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig. Entenem doncs que aquest document és l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta els següents fonaments:
1- les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.
2- plasma normes i/o pautes a seguir per tots/es aquells/es que participen en el procés educatiu de l’alumnat del centre.
3- garanteix, al mateix temps, els drets i deures que la legislació vigent preveu.

Cal que les NOFC explicitin el procediment que s’ha de seguir en cas de queixes d’alumnes, pares, professors o altres persones que qüestionin la prestació del servei en un centre educatiu públic del Departament d’Educació, que està definit a la Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del Departament Ensenyament..

El director o directora del centre públic, o el o la titular del centre privat, impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre i de les successives adequacions, d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre; les aprova (amb la consulta prèvia preceptiva del consell escolar), i vetlla perquè s’apliquin.

L’institut-escola Baldomer Solà és un centre nou que es va creant dia a dia. Hem heretat l’estructura de l’antiga escola Baldomer Solà, així com altres elements de la pràctica organitzativa. Les NOFC del nou centre estan en procés d’elaboració. D’acord amb el compliment amb la normativa vigent, en què explicita que aquest document ha d’estar a l’abast de tota la comunitat educativa, us fem a mans de les NOFC que per ara regulen el nostre centre. Aquest document va ser aprovat per l’antic centre el 30 de juny de 2014 i amb actualització i revisió del Consell escolar amb data 13 de novembre de 2017. Tan aviat com ens sigui possible, publicarem el document del nou institut-escola Baldomer Solà.