Normes i funcionament

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONMENT DEL CENTRE (NOFC)

El NOFC ha d’ésser una eina que ha de servir per regular la vida interna del Centre, i establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen aquesta Comunitat Escolar.

Cal que garanteixi els drets que la legislació atorga a cada sector i estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per portar a terme el procés educatiu, així com poder disposar de mecanismes adequats  per modificar i canviar el que calgui. Per tant, sempre, el NOFC tindrà un caràcter modificable, i d’adaptació actualitzada.

Consultar el NOFC.